სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

სინოდის კანტორის № 507 კრებული წარმოადგენდა XVII საუკუნეში კათალიკოზ ნიკოლოზ ამილახვარის ბრძანებით შედგენილ ნუსხახუცურად შესრულებული მცხეთის საბუთების პირების წიგნს, რომელშიც შეტანილი ყოფილა სულ 382 საბუთის პირი. მთლიანად ამ კრებულს სინოდის კანტორის პირველ დავთარში 1818 წელს მიენიჭა № 507 და მის შესახებ არის ასეთი ცნობა:

"№ 507. ძველის გუჯრებიდამ და სხვა წერილებიდამ გადმოწერილი პირები, რომელიც არის 382 და უსხედს შიგვე თვითეულს წერილის პირს ყოველსავე რიცხვი. არის ხუცურის ხელით დაწერილი და წიგნად შეკრული".

ეს ძეგლი ამჟამად დაკარგულია, მაგრამ შეგვიძლია სხვადასხვა წყაროების მიხედვით აღვადგინოთ მისი შემადგენლობის დიდი ნაწილი:

№ 507 კრებულის შემადგენლობა[edit]

ნუსხა საბუთი სიგელი სათაური "ქრონიკები" E-073 H-13
001 ა: მცხეთის საბუთები № 336 1433 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი გვ.239 -
002 ბ: მცხეთის საბუთები № 332 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი არმაზის ციხის ბოძების თაობაზე გვ.241 -
003 გ: მცხეთის საბუთები № 338 1442 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სიგელი არმაზის ციხისა და მონასტრისვე გვ.253 E-073/01
004 დ: - 1504-1511 - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.323 -
005 ე: მცხეთის საბუთები № 030 1618 - სიგელი ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.442 -
006 ვ: მცხეთის საბუთები № 185 1624 წ. 02.02. - სიგელი ზაქარია კათალიკოსისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.446 E-073/02
007 ზ: - 1504-1511 - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.323 -
009 თ: მცხეთის საბუთები № 014 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სასხორის შეწირვის თაობაზე - გვ.249 E-073/03
010 ი: მცხეთის საბუთები № 028 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი კუნელის შეწირვის თაობაზე - გვ.249 -
012 იბ - 1504-1511 - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.236 -
013 იგ: მცხეთის საბუთები № 056 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
014 იდ: მცხეთის საბუთები № 354 1536-1540 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა კათალიკოსისა და წილკნელის სასაზღვრო დავის შესახებ - გვ.395 E-073/04
015 იე: მცხეთის საბუთები № 354 1527-1539 წწ. - განჩინება ბატონ ბაგრატისა და ათანასე აბრამიშვილის მამულის საქმეზე - გვ.395 E-073/05
016 ივ: მცხეთის საბუთები № 351 1514 წ. - შეწირულების წიგნი უცნობი პირისა წილკნის ეკლესიისადმი - გვ.333-334 -
017 იზ: მცხეთის საბუთები № 356 1429 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
020 იზ: მცხეთის საბუთები № 012 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სიგელი ბაჟისა ოხერხიდას გვ.260 E-073/06
021 კა: - 1419 წ. IX.22. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სიგელი აღაღანისა და ქადაგისანისა. ქსნის კონისაც ამაში სწერია კარგად გვ.224 E-073/07
022 კბ: - 1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი
024 კდ: - 1580 წ. 07.14. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - - -
024 კდ: - 1601-1699 წწ. - ხელწერილი რამაზ მაჭავარიანისა აღაიანის მამულის საფასურის მიღების თაობაზე - - E-073/08
026 კე: მცხეთის საბუთები № 327 1595 წ. 05. - 1595 წ. 12. - სააღაპე წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სიგელი მუხრანს ყურისუბნის სანაცლოსა და აღაპისა გვ.428 E-073/09
027 კზ: - 1540 წ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა თბილისის სიონისადმი ქ. ღალის წიგნი არს ალობრისა სითარხნისა - -
029 კთ: - 1527-1558 წწ. - სიგელი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი უფლისციხის შეწირვის თაობაზე სიგელი უფლის ციხისა - E-073/10
030 ლ: მცხეთის საბუთები № 052 1540 წ. - სააღაპე შეწირულების სიგელი გიორგი-ყოფილ გერასიმესი სვეტიცხოვლისადმი სიგელი ზერტისაი გვ.383-384 [[E-073/11]
032 ლბ: - 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი მარცველისძის შეწირვის თაობაზე სიგელი მარცუელაძისა და ჭინჭუელისძისა გვ.236-237 E-073/12
033 ლგ: მცხეთის საბუთები № 023 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ვირშის შეწირვის თაობაზე სიგელი ვირშის მთისა, ბადაშვილებისა და ქორდისა გვ.237-238 E-073/13
034 ლდ: მცხეთის საბუთები № 484 1459 წ. XI.28. - შეწირულობის წიგნი ფავნელ უჯარმელისა სვეტიცხოვლისადმი
035 ლე: მცხეთის საბუთები № 103 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი
035 : მცხეთის საბუთები № 296 1453-1459 წწ. - ფიცის წიგნი ანჩელ ქერობინ აბელისძისა დავით კათალიკოსისადმი
036 ლვ: მცხეთის საბუთები № 026 1560 წ. - საკანონო შეწირულების წიგნი პატრონ კოსტანტინესი მცხეთისადმი სიგელი კუlბითს მიწისა და ქალაქს სახლკარისა გვ.401-402 E-073/14
038 ლჱ: - 1427 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
039 ლთ: - 1666 წ. 04.20. - სინის მონასტრის მთავარეპისკოპოს ანანიას სააღაპე წიგნი მეფე შაჰნავაზისადმი სინის მონასტრის სააღაპო წიგნი მეთურევის ზვრისა გვ.483 E-073/15
040 :მ: მცხეთის საბუთები № 311 1574 წ. 03.14. - გაცვლილობის წიგნი ნიკოლაოზ კათალიკოსისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი კათალიკოზის მამულის ნაცვალი წიგნი. ქ. ზემო ქართლის სიგელი პატარა ლიახზედ გვ.415
040 : მცხეთის საბუთები № 311 1453-1459 წწ. - ერთგულების წიგნი კუმურდოელ იოვანე ლასურისძისა დავით კათალიკოსისადმი
042 : სიონის საბუთები № 011 1551 წ. 06.09. - შეწირულების წიგნი პატრონ რამაზისა თბილისის სიონისადმი
048 მჱ: მცხეთის საბუთები № 025 1609 წ. 03.22. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
058 ნჱ: - 1631 წ. - შეწირულების წიგნი თეიმურაზ მეფისა სვეტიცხოველისადმი სიგელი გორს ღაზას აკოფასი მეფის თეიმურაზის შემოწირული - E-073/16
059 ნთ: - 1399-1419 წწ. - დაწერილი ამირანისა და ამირბარისა სვეტიცხოვლისადმი
060 ჲ: მცხეთის საბუთები № 169 1398 წ. VII.6. - დაწერილი (თბილისის) ამირათ ამირა ლომი სუნღულისძისა სვეტიცხოვლისადმი
073 ოგ: მცხეთის საბუთები № 066 1629 წ. 10.13. - შეწირულების სიგელი ხვარაშან დედოფლისა სვეტიცხოველისადმი სიგელი ოსიაურისა გვ.449 E-073/17
074 ოდ: - 1691 წ. 02. - ნასყიდობის წიგნი კათალიკოს იოანე დიასამიძისა ყულიჯანაშვილებისადმი სიგელი ალის ბოეოს საყდრისა თანა სვეტის ცხოველსა შეწირული - E-073/18
075 ოე: მცხეთის საბუთები № 100 1443 წ. XI.30. - შეწირულების წიგნი ვარამ დიასამიძისა სვეტიცხოვლისადმი
076 ოვ: მცხეთის საბუთები № 424 1399-1419 წწ. - დაწერილი იოანე ათაბაგისა კათალიკის ელიოზისადმი
082 პბ: მცხეთის საბუთები № 129 1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - I -
085 პე: მცხეთის საბუთები № 334 1355 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ხუედურეთის გუჯარი არის - E-073/21
086 პვ: მცხეთის საბუთები № 101 1399-1407 წწ. - დაწერილი ულუმპიასი სვეტიცხოვლისადმი
089 პთ: მცხეთის საბუთები № 337 1413 წ. III.11. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
094 ჟდ: მცხეთის საბუთები № 105 1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
095 ჟე: - 1574 წ. 06.06. - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი

1581 წ. 07.14. - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი

096 ჟვ: მცხეთის საბუთები № 091 1399-1419 წწ. - დაწერილი ნუგზარ ერისთავისა კათალიკოს ელიოზისადმი
101 რა: მცხეთის საბუთები № 036 1439 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ლომაშვილების შეწირვის თაობაზე
102 რბ: - 1412-1419 წწ. - დაწერილი თაყა ფანასკერტლისა სვეტიცხოვლისადმი
104 რდ: მცხეთის საბუთები № 480 1492 წ. - შეწირულების დამტიცების სიგელი კონსტანტინე მეფისა აბრაჰამ კათალიკოსისადმი სიგელი მეტეხისა გვ.309 E-073/25
105 რე: მცხეთის საბუთები № 038 1393 წ. VII.5. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
106 რვ: მცხეთის საბუთები № 037 1449 წ. XII.25. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
110 რი: მცხეთის საბუთები № 123 1504 წ. - შეწირულების წიგნი სულმამა ამილახორისა სვეტიცხოველისადმი ქ კზის სააღაპოსა
116 რივ: მცხეთის საბუთები № 479 1497 წ. - შეწირულების წიგნი კათალიკოს აბრამ აბალაკისა მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი -
118 რიჱ: მცხეთის საბუთები № 040 1368 წ. III.9. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გუდალეთში მონასტრის შეწირვაზე გვ.410 -
119 რით: მცხეთის საბუთები № 196 1517-1525 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოველისადმი - გვ.369 -
125 რკე: მცხეთის საბუთები № 148 1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - II -
126 რკვ: მცხეთის საბუთები № 035 1466 წ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი დიღმური ბაგრატისაგან ოჩალაურიც ამაში სწერია. მზევაძეების დიღომს არის
127 რკზ: - 1527 წ. ახლო - საკანონო შეწირულების წიგნი ბაინდურ ერისთავისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.371 -
137 რლზ: მცხეთის საბუთები № 328 1440 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მალის ამოკვეთის შესახებ სათათრო საურის ამოკუეთისა
138 რლჱ: მცხეთის საბუთები № 407 1501 წ. - წყალობის განახლების წიგნი კათალიკოსისა მახარებელ მაღალაძისადმი -
138 რლჱ: მცხეთის საბუთები № 294 1532-1534 წწ. - მცხეთის დაკარგული მამულების ნუსხა სვეტის-ცხოველის მამულების საცა არი. თავი აკლია გვ.373
139 რლთ: მცხეთის საბუთები № 160 1411 წ. XI.25. - წიგნი დავით ბერისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი
140 რმ: - 1415 წ. - დაწერილი გუგუნა ხაჩიმისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი
145 რმე: მცხეთის საბუთები № ? 1583 წ. 12.07. - ბრძანება სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლის ყმების შეუვალობის შესახებ ქალაქის გარიგების წიგნები მეფის სვიმონისაგან და ბაგრატ მეფისაგან გვ.414 E-073/31
150 რნ: მცხეთის საბუთები № 352 1429 წ. - სიგელი ვახტანგ ალექსანდრე მეფის ძისა ურდოელისადმი
151 რნა: - 1504 წ. - პირობის წიგნი ციხელისა დოროთეოს კათალიკოსისადმი
152 რმბ: მცხეთის საბუთები № 058 1557 წ. - შეწირულების წიგნი შიოშ ქვენიფნეველ-რატისშვილისა სვეტიცხოვლისადმი ტფილის ქალაქს დემურაშვილის სიგელი გვ.399 E-073/34
153 რნგ: მცხეთის საბუთები № 034 1435 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
158 რნჱ: - 1493 - შეწირულების წიგნი შაჰყუბათ ბარათაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი იაგანაშვილისა შემოწირული ქალაქი გვ.310 E-073/37
162 რჲბ: - 1506 წ. - შეწირულების წიგნი აბაშ ბარათაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი
163 რჲგ: მცხეთის საბუთები № 276 1546 წ. - ნიკოლოზ კათალიკოსის დადგენილება ახალქალაქელი მოყალნეების გამოსაღების შესახებ ახალქალაქურის გამოსაღებისა გვ.387 -
174 როდ: მცხეთის საბუთები № 505 1546 წ. - თარხნობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ასვატურა ავანაშვილისადმი - გვ.387 -
179 როთ: მცხეთის საბუთები № 501 1595 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლის ეკლესიისადმი სიგელი წავკისისა გვ.428 E-073/40
180 რპ: მცხეთის საბუთები № 503 1558 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი - გვ.399 -
187 რპზ: მცხეთის საბუთები № 127 1425-1428 წწ. - დაწერილი ბარათა ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი
188 რპჱ: მცხეთის საბუთები № 167 1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი
189 რპთ: მცხეთის საბუთები № 006 1529 წ. - შეწირულების წიგნი აბაშ ბარათაშვილისა სვეტიცხოველისადმი სიგელი ყორანთისა გვ.373 -
190 რჟ: მცხეთის საბუთები № 339 1408 წ. V.26. - დაწერილი დავით ცნოდისძისა სვეტიცხოველისადმი
190 რჟ: - 1537-1552 წწ. - განჩინება ლუარსაბ მეფისა კათალიკოსისა და გერმანოზ ბარათაშვილის სასაზღვრო დავაზე განაჩენი მეფის ლუარსაბისა ყორანთისა - E-073/42
193 რჟგ: მცხეთის საბუთები № 045 1556-1668, 1578-1600 წწ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - - -
201 სა: მცხეთის საბუთები № 338 1525-1526 წწ. - დავით-დამიანეს სააღაპე შეწირულების წიგნი სვეტიცხოვლისადმი დიდგორის მოხისისაი და ყავრიშვილისა შეწირულობისა სიგელი გვ.368 E-073/46
202 სბ: მცხეთის საბუთები № 182 1241 წ. - დაწერილი მიქაელ ქართლის კათალიკოსისა ვაჩე გუარამაისძისადმი სიგელი ორომაშენისა გვ.176 E-073/47
203 სგ: მცხეთის საბუთები № 333 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალიკოს თეოდორესადმი
204 სდ: მცხეთის საბუთები № 020 1525 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ლორეს სოფელ ამუჭის შეწირვის თაობაზე
205 სე: მცხეთის საბუთები № 438 1438 წ. - წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა ურდოელისადმი
208 სჱ: მცხეთის საბუთები № 276 1546 წ. - ნიკოლოზ კათალიკოსის დადგენილება ახალქალაქელი მოყალნეების გამოსაღების შესახებ ახალქალაქურის გამოსაღებისა გვ.387 -
210 სი: მცხეთის საბუთები № 133 1468 წ. III.22. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
213 სიგ: მცხეთის საბუთები № 060 1447 წ. XII.25. - შეუვალობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
214 სიდ: მცხეთის საბუთები № 021 1393 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი მისი მამულების სითარხნის თაობაზე
216 სივ: მცხეთის საბუთები № 122 1503 წ. - აღთქმის წიგნი კოსტანტინე მეფისა კათალიკოს დოროთეოსისადმი
220 სკ: - 1566 წ. 06.05. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
223 სკგ: მცხეთის საბუთები № 057 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი დიდი გუჯარი საგარეჯოსა კახეთს - E-073/51
224 სკდ: მცხეთის საბუთები № 005 1428 წ. I.21. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
226 სკვ: მცხეთის საბუთები № 064 1481-1482 წწ. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
230 სლ: - 1464 წ. V.17. - წიგნი ალექსანდრე მეფისა ვარსიმე იათორისშვილ-შოთასძისადმი
235 სლე: - 1648 წ. - შეწირულების წიგნი როსტომ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი საგარეჯოსი და კახეთისა ორსავე 461-464 E-073/58
236 სლვ: - 1125-1150 წწ. - განაჩენი მამა სვიმეონისა
240 სმ: მცხეთის საბუთები № 121 1399-1419 წწ. - დაწერილი თავხელისძეთა კათალიკოს ელიოზისადმი
243 სმგ: მცხეთის საბუთები № 130 1488 წ. - შეუვალობის განახლების სიგელი კონსტანტინე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი გვ.306 -
245 სმე: მცხეთის საბუთები № 331 1547 წ. 10.20. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
247 სმზ: - 1526 წ. - შეწირულების სიგელი პატრონ თარგამოსისა და პატრონ ალექსანდრესი სვეტიცხოვლისადმი - გვ.369
248 სმჱ: - 1440-1446 წწ. - დაწერილი დოდორქის წინამძღვრისა კათალიკოს შიოსადმი - გვ.255 -
249 სმთ: - 1429-1435/38 წწ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა კათალოკოს თეოდორესადმი
250 სნ: მცხეთის საბუთები № 475 1454 წ. I.10. - კულუხის გამოსაღების წიგნი დავით კათალიკოსისა ჯუარის მცხოვრებთადმი
251 სნა: მცხეთის საბუთები № 476 1478-1479 წწ. - სასამართლო განჩინება ამილახუარისა და კათალიკოსის სამამულო დავაზე
252 სნბ: მცხეთის საბუთები № 057 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
253 სნგ: მცხეთის საბუთები № 473 1532-1534 წწ. - შეწირულების წიგნი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
265 სჲე - 1498 წ. - ნასყიდობის წიგნი საამ გაბრიელისშვილისა იესე ჭერმეულისადმი
266 სჲვ მცხეთის საბუთები № 189 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი
269 სჲთ: მცხეთის საბუთები № 001 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სიგელი ძაგნაკორული და ბიწმენდისა - E-073/57 H-13/01
270 სო: მცხეთის საბუთები № 002 1537 წ. - შეწირულების სიგელი ლევან მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ხანდრაკს კირაულთ სიგელი ლევანის შემოწირული გვ.382-383 E-073/58
277 სოზ: მცხეთის საბუთები № 236 1464 წ. XII.13. - წყალობის წიგნი მარკოზ კათალიკოსისა მამისასადმი
278 სოჱ: მცხეთის საბუთები № 236 1464 წ. XII.13. - წყალობის წიგნი მარკოზ კათალიკოსისა მამისასადმი
286 სპვ: - 1408-1420 წწ. - განაჩენის ნაწყვეტი
287 სპზ: მცხეთის საბუთები № 363 1401 წ. XI.28. - სიგელი გიორგი მეფისა მცხეთის სახლისადმი
288 სპჱ: მცხეთის საბუთები № 106 1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი
289 სპთ: - 1417 წ. IX.29. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სუმბატ ურდოველასშვილისადმი
291 სჟე: მცხეთის საბუთები № 003 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
295 სჟე: მცხეთის საბუთები № 341 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ზედაძნელაშვილის შეწირვის თაობაზე
296 სჟვ: მცხეთის საბუთები № 075 1465 წ. IV.23. - შეწირულების სიგელი ვამიყ შაბურისძისა სვეტიცხოვლისადმი სიგელი ნოჯიკეთისა
297 სჟზ: მცხეთის საბუთები № 124 1460 წ. I.30. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ვირშელისადმი
299 სჟთ: მცხეთის საბუთები № 150 1399-1419 წწ. - დაწერილი ქავთარ ლაკუზასძისა სვეტიცხოვლისადმი
302 ტბ: - 1399-1407 წწ. - დაწერილი კათალიკოს ელიოზისა სვეტიცხოვლისადმი
306 ტვ: - 1479 წ. I.24. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
307 ტზ: მცხეთის საბუთები № 033 1464-1476 წწ. - შეწირულების სიგელი გიორგი და ალექსანდრე მეფეებისა სვეტიცხოვლისადმი
326 ტკვ: მცხეთის საბუთები № 164 1492-1497 წწ. - კათალიკოს აბრამ აბალაკის სვეტიცხოვლის მამულების წიგნი ჯიმითის სამზღვრებისა გვ.310 E-073/65
337 ტლზ: - 1180-1199 წწ. - დაწერილი საკათალიკოსო სოფლების შესავლისა
341 ტმა: მცხეთის საბუთები № 344 1472 წ. - პირობის წიგნი კალაურელებისა დავით კათალიკოსისადმი
352 ტნბ: - 1104-1118 წწ. - სიგელი დავით მეფისა ნიანია ნიანიასძისადმი
353 ტნგ: - 1263 წ. - მოხსენება საქართველოს საეკლესიო კრებისა მეფისადმი
357 ტნზ: მცხეთის საბუთები № 128 1503-1516 წწ. - შეწირულების წიგნი ჯავახ ჯავახიშვილისა სვეტიცხოველისადმი
361 ტჲა: მცხეთის საბუთები № 221 1516 წ. ახლო - ქართლის საპატრიარქოს სამცხის სამწყსო - თავადური სახლები და სამფლობელოები
362 ტჲბ: მცხეთის საბუთები № 102 1518 წ. - პირობის წიგნი ყვარყვარე ათაბაგისა კათალიკოს ბასილისადმი სიგელი ათაბაგთ მოცემული გვ.325 E-073/73
364 ტჲდ: მცხეთის საბუთები № 483 1575 წ. ახლო - შეწირულების წიგნი ამილახორის ცოლ-ყოფილ თამარისა აწყურის საყდრისადმი - გვ.385-386 -
365 ტჲე: მცხეთის საბუთები № 144 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი
366 ტჲვ: მცხეთის საბუთები № 093 1559 წ. - შეწირულების წიგნი იოსაფათ გოგიბაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი - გვ.400 -
370 ტო: მცხეთის საბუთები № 280 1517-1531 წწ. - სათავდებო წიგნი ბეგასი კათალიკოს ბასილისადმი - გვ.371
451 უნა: მცხეთის საბუთები № 008 1516 წ. 04.13. - შეწირულების წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი დისეური სიგელი შეწირულებისა და სამზღვრისა გვ.334 E-073/88
485 უპე: მცხეთის საბუთები № 046 1260 წ. - დაწერილი კახა თორელისა რკონის ღმრთისმშობლისადმი - გვ.133-145 -

№ 001 - - 1433 წ. - ალექსანდრე მეფის სიგელი
№ 003 - - მცხეთის საბუთები № 338 - 1442 წ. - სიგელი ვახტანგ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 009 - - მცხეთის საბუთები № 014 - პუბლიკაცია: 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 010 - - მცხეთის საბუთები № 028 - პუბლიკაცია: 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოველისადმი
№ 013 - იგ - მცხეთის საბუთები № 056 - პუბლიკაცია: 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 021 - კა - 1419 წ. 22 სექტემბერი - ალექსანდრე მეფის სიგელი
№ 035 - ლე - მცხეთის საბუთები № 103 - პუბლიკაცია: 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 059 - ნთ - პუბლიკაცია: 1399-1419 წწ. - დაწერილი ამირანისა და ამირბარისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 060 - - მცხეთის საბუთები № 169 - პუბლიკაცია: 1398 წ. VII.6. - დაწერილი (თბილისის) ამირათ ამირა ლომი სუნღულისძისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 075 - ოე - მცხეთის საბუთები № 100 - 1443 წ. XI.30. - შეწირულების წიგნი ვარამ დიასამიძისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 076 - ოვ - მცხეთის საბუთები № 424 - პუბლიკაცია: 1399-1419 წწ. - დაწერილი იოანე ათაბაგისა კათალიკის ელიოზისადმი
№ 085 - პე - მცხეთის საბუთები № 344 - პუბლიკაცია: 1355 წ. - სიგელი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 085 - პე - 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი
№ 086 - პვ - მცხეთის საბუთები № 101 - პუბლიკაცია: 1399-1407 წწ. - დაწერილი ულუმპიასი სვეტიცხოვლისადმი
№ 089 - პთ - მცხეთის საბუთები № 337 - პუბლიკაცია: 1413 წ. III.11. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 094 - ჟდ - მცხეთის საბუთები № 105 - პუბლიკაცია: 1413 წ. IX.20. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 096 - ჟვ - მცხეთის საბუთები № 091 - პუბლიკაცია: 1399-1419 წწ. - დაწერილი ნუგზარ ერისთავისა კათალიკოს ელიოზისადმი
№ 102 - რბ - პუბლიკაცია: 1412-1419 წწ. - დაწერილი თაყა ფანასკერტლისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 105 - რე - მცხეთის საბუთები № 038 - პუბლიკაცია: 1393 წ. VII.5. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 118 - რიზ - 1696 წ. კათალიკოს იოანე დიასამიძის სიგელი
№ 135 - რლე - 1697 წ. კათალიკოს იოანე დიასამიძის სიგელი
№ 139 - რლთ - მცხეთის საბუთები № 160 - პუბლიკაცია: 1411 წ. XI.25. - წიგნი დავით ბერისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი
№ 202 - სბ - მცხეთის საბუთები № 182 - 1241 წ. - დაწერილი მიქაელ ქართლის კათალიკოსისა ვაჩე გუარამაისძისადმი
№ 214 - სიდ - ქრონიკები - გვ.383
№ 224 - სკდ - მცხეთის საბუთები № 005 - პუბლიკაცია: 1428 წ. I.21. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 240 - სმ - მცხეთის საბუთები № 121 - პუბლიკაცია: 1399-1419 წწ. - დაწერილი თავხელისძეთა კათალიკოს ელიოზისადმი
№ 241 - სჲ - ქრონიკები - გვ.376
№ 260 - სმა - ქრონიკები - გვ.383
№ 266 - სჲვ - მცხეთის საბუთები № 189 - პუბლიკაცია: 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი
№ 286 - სპვ - პუბლიკაცია: 1408-1420 წწ. - განაჩენის ნაწყვეტი
№ 287 - სპზ - მცხეთის საბუთები № 363 - პუბლიკაცია: 1401 წ. XI.28. - სიგელი გიორგი მეფისა მცხეთის სახლისადმი
№ 288 - სპზ - მცხეთის საბუთები № 363 - პუბლიკაცია: 1405 წ. IV.13. - დაწერილი ხიმშია ამილახორისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 291 - სჟა - მცხეთის საბუთები № 003 - პუბლიკაცია: 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 299 - სჟთ - მცხეთის საბუთები № 150 - პუბლიკაცია: 1399-1419 წწ. - დაწერილი ქავთარ ლაკუზასძისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 302 - ტბ - პუბლიკაცია: 1399-1407 წწ. - დაწერილი კათალიკოს ელიოზისა სვეტიცხოვლისადმი
№ 340 - 1407-1410 წწ. - დაწერილი ქუცნა ამირეჯიბისა ულუმბის ღმრთისმშობლისადმი
№ 346 - ტმვ - აღაპთა წიგნის პირი
№ 352 - ტნბ - XII საუკუნის სიგელი დავით მეფისა ნიანია ნიანიასძისადმი
№ 353 - ტნგ - 1263 წ. მოხსენება საეკლესიო კრებისა მეფისადმი
№ 365 - ტჲე - 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი
№ 382 - ტპბ - 1518 წ. - საბუთი