1399-1419 წწ. - დაწერილი იოანე ათაბაგისა კათალიკის ელიოზისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 424.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 76 (დაკარგულია).

გვაქვს თ.ჟორდანიას ძალიან შემოკლებული შინაარსი და სინოდის კანტორის დავთარში საბუთის შინაარსი.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 424

საბუთის შინაარსი[edit]

კათალიკოზს ელიოზისადმი მირთმეული წერილის თანახმად იოანე ათაბაგმა შესწირა ნოას სამახარასძე მისი მამულით.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I[edit]

№ 424, რომელსამე იოანესაგან კათალიკოზს ელიოზისადმი მირთმეული წერილი, რომლითაც შეუწირავს ნოას სამახარასძე მისითა მამულითა, რომელიცა ხელმოწერილ არს:
მე იოანეს დამიმტკიცებია.

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.217-218[edit]

ქ. მე ივანე (ათაბაგმან) მოგახსენეთ თქუენ ქ~კზს ელიოზს სამახარისძე მისითა მამულითა სამართლიანითა, გქონდეს... მომიხსენებია...

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 19[edit]