მცხეთის საბუთები № 424

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა ოვ: [76]

  • ფონდი 1451 - Книга гуджаров - I - მცხეთ. საბ. № 424, გვ.33:
    № 424, რომელსამე იოანესაგან კათალიკოზს ელიოზისადმი მირთმეული წერილი, რომლითაც შეუწირავს ნოას სამახარასძე მისითა მამულითა, რომელიცა ხელმოწერილ არს: მე იოანეს დამიმტკიცებია.
  • 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.202:
    "1408-1420 წწ. ...ამავე დროებას უნდა ეკუთვნოდეს სიგელი მცხეთისა № 424 (ნუსხა ოვ), რომლებშიაც მოხსენიებულია კ~ზი ელიოზ (1399-1419) და ათაბაგი ივანე (1391-1444)".