1399-1419 წწ. - დაწერილი თავხელისძეთა კათალიკოს ელიოზისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 121.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 240 (დაკარგულია).
  2. 1449-1638

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 121
  2. 1451-04-მცხეთის № 121

საბუთის შინაარსი[edit]

წმიდასა მეუფესა ქართლისა კათალიკოზს ელიოზს ესე... დაწერილი დაგიწერე და მოგახსენე მე, თავხელისძემან ასათ და ჩემმა მეუღლემან სოსანა და ჩუენთა შვილთა: მოლარეთუხუცესმან ხელმან და მესტუმრემან გოგნიამან. მოგახსენე გ რ ა ნ ს გლეხნი ჩალჩეს შვილი და კუნნორი მისითა მამულითა... თქუენ გამიჩინეთ აღაპი...

მე ცოცოსხაძეს არსენს დამიწერია.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]