1180-1199 წწ. - დაწერილი საკათალიკოსო სოფლების შესავლისა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 40


...[22]... არდგომაი ...[15]... ქრთილი კაბიწი...[1]; ცხურის ტყავმხარი.

...[6]... შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ;

...[4]... შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ;

რაბვინს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი სამი; ქრთილი კაბიწი .

უღილის სადგომი არა; დრამაი .

ბოდავს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

...[6]... შედგომაი არა; დრამაი .

ჟინოვანს დგომაი დღე-ღამე ; ვეცხლი დრამაი ლდ; ქრთილი კაბიწი .

წირდალს დგომაი არა; დრამაი .

ხიდარს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; შოლტი ქალამანი ერთი.

წობენს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

გუგუისჯუარს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; შოლტი ქალამანი .

შეყენებულისჯუარს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

იკორდნს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ახალდაბას შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

ნოკორნას შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; შოლტი ქალამანი .

ძაგუს შედგომაი დღე-ღამე ; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ცხურის ტყავმხარი; ქალამანი .

ანეშს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

დაოთს შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქალამანი ერთნი.

შიგონასძის ქედს შედგომაი დღე-ღამესა; დრამაი ; შოლტი ქალამანი .

ჩორდმანს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

ნოდოკრას შედგომაი; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანნი ერთნი.

ახალდაბას შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ამტანს შედგომაი დღე-ღამესა; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

შეხუეტილას შედგომაი დღე-ღამესა; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

თრანს შედგომაი დღე-ღამესა; ვეცხლი დრამაი; ქრთილი კაბიწი ; შოლტი ქალამანი .

ვაგრანეთს შედგომაი დღე-ღამესა; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანნი ერთნი.

ხაჯლიოსძისსა შედგომაი; ვეცხლი დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ღართას შედგომაი დღე-ღამესა; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ონჭალას შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

ხინჭებს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

ყუდროს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ზედიქურნას შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ორხევს შედგომაი არა; დრამაი ; ქრთილი გუერდი.

ბუშატს არდგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ივლას შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

წიაბეთს შედგომაი არა; დრამაი ; შოლტი ქალამანი .

ილს დგომაი დღე-ღამესა; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; შოლტი ქალამანი .

ზედუბანს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ივანწმიდას შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

ახალკალოს არდგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

თოლეჯს შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი ; ქალამანი .

გორანას შედგომაი; დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

პიტლოვანს შედგომაი; ქალაქური დრამაი ; ქრთილი კაბიწი .

საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ჟორდანია საბუთს ხელის მიხედვით XIV საუკუნეს მიაკუთვნებდა და ის სამთავისის სამწყსოს გამოსაღების წიგნად მიაჩნდა და ამავე დროს, მისი აზრით ეს საბუთი წარმოადგენდა სამთავისის გუჯარის ძველ პირს. ს. კაკაბაძის აზრით საბუთი წარმოადგენს ერწო-თიანეთის საკათალიკოზო გამოსაღების წიგნს (შედგენილს X ს. ან IX ს. მეორე ნახევარში),რომლის კოპიოც ეტრატზე მიწერილია XVI-XVII საუკუნეების ხელით. ივ. ჯავახიშვილის აზრით საბუთი ერწო-თიანეთის საეპისკოპოსო გამოსაღების წიგნია და მას XIII საუკუნით ათარიღებს. ი. დოლიძეც საბუთს ერწო-თიანეთის საეპისკოპოსო გამოსაღების წიგნად მიიჩნევს და მას პირობითად XV საუკუნით ათარიღებს. ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსში საბუთი საკათალიკოსო გამოსაღების წიგნადაა მიჩნეული და 1180-1199 წლებითაა დათარიღებული.

პუბლიკაცია[edit]

XIV ს. - სამთავისის სამწყსოს გადასახადების გუჯარი

თიანეთის ნაწილის და ერწოს საკათალიკოზო გამოსაღების ნუსხა X საუკუნისა

  • 1930 - ჯავახიშვილი ივანე - საქართველოს ეკონომიური ისტორია - I - გვ.60-61

ერწო-თიანეთის სარგოს გარიგების წიგნი

XV ს. (?) - ერწო-თიანეთის საეპისკოპოსო გამოსაღების წიგნი

1180-1199 წწ. - დაწერილი საკათალიკოსო სოფლების შესავლისა