1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 056.

პირები:

  1. N 507-013 - (დაკარგულია).
  2. 1449-1662 - პირი გადაწერილია ს. კაკაბაძის მიერ.
  3. H-06/14

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 056
  2. 1451-04-მცხეთის № 056

საბუთის შინაარსი[edit]

ჩუენ მეფეთ მეფემან გიორგი მოგახსენეთ ს უ ე ტ ს ა ცხოველსმყოფელსა... თქუენი მკუიდრი მამული ც ი ხ ე ბ დ ა ვ ი, ყოველი თქუენი ნაქონები, და მ უ ხ რ ა ნ ი ს პირთა მიწანი, დიდსა გორსა ქვემოით, რასაცა შუა შარაი ჩაიტანს შ ა რ ა ბ ხ ა ნ ა მ დ ი ს და წ ე რ ო ა ნ ა მ დ ი ს გორაკაი რ უ ს ხ მ უ ლ ა მ დ ი ს.

... პატრონი კათალიკოზი ელიოზ[1] და მათ წინაშე მღდელნი და მთავარდიაკონნი და სამღდელოი დასი და კრებული ერთსულობით მეფობასა ჩუენსა ლოცვიდენ...

ესე ახსნითი ქარტაი ნიშნად მოგუიხსენებია ქკნსა პზ, ივლისსა , ხელითა მწიგნობრისა ჩუენისა, იოსებისითა.


  1. საურმაგ კაკაბაძის ცნობით პირების წიგნში კათალიკოსის სახელი შეცდომით შეუტანიათ, როგორც "ნიკოლოზ" - 1967 - საურმაგ კაკაბაძე - Грузинские документы Института народов Азии - გვ.60

საბუთის პუბლიკაციები[edit]