1967 - საურმაგ კაკაბაძე - Грузинские документы Института народов Азии

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

საურმაგ კაკაბაძე - Грузинские документы Института народов Азии

სრული სათაური:

საურმაგ კაკაბაძე - Грузинские документы Института народов Азии АН СССР - Ответственный редактор Р. Р. Орбели - Москва - 1967

რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]

IV. PDF Судебное разбирательство дела между сванами и тавадами Джапаридзе
1 - H-78/03 - 1348 წ. - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს*
2 - H-06/11 - 1393 წ. VII.5. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
3 - H-06/14 - 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
4 - E-073/07 - 1419 წ. IX.22. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
5 - H-13/03 - 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
6 - H-06/02 - 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
7 - E-095/02 - 1420 წ. IX.10. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
8 - H-06/16 - 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
9 - E-073/51 - 1424 წ. I.6. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
10 - H-06/44 - 1429 წ. - სიგელი ვახტანგ ალექსანდრე მეფის ძისა ურდოელისადმი*
11 - H-06/06 - 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ვირშის შეწირვის თაობაზე*
12 - E-073/13 - 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ვირშის შეწირვის თაობაზე*
13 - E-073/12 - 1431 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი მარცველისძის შეწირვის თაობაზე*
14 - H-06/41 - 1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ზედაძნელაშვილის შეწირვის თაობაზე*
15 - H-06/24 - 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა მაკუჭასძეებისადმი*
16 - H-06/07 - 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი კუნელის შეწირვის თაობაზე*
17 - H-06/39 - 1442 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
18 - E-073/01 - 1442 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი*
19 - H-08/11 - 1442-1446 წწ. - შეწირულების სიგელი ვახტანგ მეფისა გელათისადმი*
20 - H-13/01 - 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
21 - H-06/01 - 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
22 - E-095/01 - 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
23 - E-073/57 - 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
24 - H-06/03 - 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
25 - E-095/03 - 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
26 - E-073/06 - 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
27 - H-06/10 - 1449 წ. XII.25. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
28 - H-06/20 - 1460 წ. I.30. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ვირშელისადმი
29 - H-08/07 - 1464 წ. I.19. - შეწირულების წიგნი გიორგი მეფისა გელათისადმი
30 - E-073/28 - 1466 წ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
31 - E-245 - 1467 წ. I.21. - მამულის წყალობის წიგნი ბაგრატ მეფისა ჯვარისმტვირთველ დანიელ ელიოზისძისადმი
32 - E-073/25 - 1492 წ. - შეწირულების დამტიცების სიგელი კონსტანტინე მეფისა აბრაჰამ კათალიკოსისადმი
33 - H-08/01 - 1495 წ. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა გელათისადმი
34 - H-08/02 - 1509 წ. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა გელათისადმი - გელათი N 127 - ქრ-325-327 - დას.საქ.I-3-4
35 - E-073/88 - 1516 წ. 04.13. - შეწირულების წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
36 - H-06/56 - 1508-1509 წწ. - შეწირულების სიგელი მზეჭაბუკ ათაბაგისა აწყურის ღმრთისმშობლისადმი
37 - H-08/04 - 1527 წ. 27 აპრილი - შეწირულების სიგელი ბაგრატ მეფისა იოსებ ფაჩულიძისადმი - გელათი N 82 - ქრ-370 - დას.საქ.I-8-10
38 - P-22 - 1544 წ. 9 აგვისტო - შეწირულების სიგელი ბაგრატ მეფისა ნიკორწმიდისადმი - ბაგრატ კურაპ.6-11, ქრ-379
39 - E-073/10 - 1527-1558 წწ. - სიგელი ლუარსაბ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი უფლისციხის შეწირვის თაობაზე
40 - H-13/04 - 1558 წ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა თბილისის მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი
41 - H-08/08 - 1568 წ. 30 აგვისტო - შეწირულების წიგნი გიორგი მეფისა გელათს - გელათი N7, ქრ-409-410
42 - H-08/09 - 1569 წ. 4 თებერვალი - შეწირულების წიგნი გიორგი მეფისა გელათს - ბიჭვინტა Nს21 - ქრ-412, დას.საქ.I-17-10
43 - H-13/07 - 1581 წ. 07.14. - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი
44 - H-13/22 - 1556-1568, 1578-1600 წწ. - შეწირულების წიგნი სვიმონ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
45 - H-16/07 - 1603 წ. - როსტომ იმერთ მეფის სიგელი გელათს - გელათი N 110, ქკ-483, დას.საქ.1-36
46 - H-86/01 - 1610 წ. - გიორგი იმერთ მეფის სიგელი სერაპიონ ცაგერელს - ცაგერი N 41
47 - H-86/03 - 1610 წ. - გიორგი მეფის სიგელი სერაპიონ ცაგერელს - ცაგერი N 7
48 - H-03/09 - 1616 წ. - ბაგრატ VII-ის სიგელი სომხითის მელიქ ათაბეგს
49 - H-08/10 - 1628 წ. - ლევან დადიანის სიგელი ბიჭვინტის ღვთისმშობელს ბიჭვინტა N 3; ქკბი-447-448; დას.საქ.1.-40-47
50 - H-92/01 - 1630 წ. 1 იანვარი - თეიმურაზ მეფის სიგელი სვეტიცხოველს
51 - E-073/16 - 1631 წ. - შეწირულების წიგნი თეიმურაზ მეფისა სვეტიცხოველისადმი
52 - H-91/06 - 1635 წ. 28 ოქტომბერს - ლევან დადიანის სიგელი იერუსალიმის ჯვრის მონასტერს + 5 მინაწერი
53 - H-03/15 - 1635 წ. - როსტომ მეფის სიგელი პატა გლურჯიძეს
54 - E-073/38 - 1639 წ. - შეწირულების განახლების წიგნი როსტომ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
55 - H-03/48 - 1644 წ. - თეიმურაზ მეფის სიგელი ვახუშტი ვახახიშვილს
56 - H-03/04 - 1644 წ. - როსტომ მეფის სიგელი ქვაბულ მაჩაბელს
57 - E-240/82 - 1648 წ. 25 მაისს - როსტომ მეფის სიგელი ხახულის ღვთისმშობელს
58 - E-073/53 - 1648 წ. - შეწირულების წიგნი როსტომ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი
59 - H-06/52 - 1648 წ. - როსტომ მეფის სიგელი პაატა ლომკაციშვილს - მცხეთის სიგელი N453
60 - E-240/33 - 1653 წ. - როსტომ მეფის სიგელი ალი-აღას
61 - H-78/04 - 1656 წ. - როსტომ მეფის სიგელი როინ ჯავახიშვილს, საქ.სიძვ.2-73-74
62 - H-91/03 - 1639-1657 წწ. - ლევან დადიანის სიგელი ჩაჩხურის ეკლესიას, ძვ.საქ2-78-83
63 - E-073/39 - 1658 წ. - როსტომ მეფის სიგელი პაპუა მაღალაძეს - მცხეთის N 177
64 - H-08/15 - 1658 წ. - ვამეყ დადიანის სიგელი ბიჭვინტის ღვთისმშობელს - ბიჭვინტა N 9, ქკბი-472,დას.საქ.-1-62
65 - H-08/23 - 1658 წ. - სიმონ გურიელის სიგელი ბიჭვინტას - ბიჭვინტა N 99, ქკბი-472,დას.საქ.-1-60-61
66 - H-86/08 - 1659 წ. - ალექსანდრე მეფის სიგელი ახვლედიანებს - ცაგერი N 29, დას.საქ.1-გვ.63-64
67 - C-40 - 1647-1659 წ. - რუსტამ ფაშის სიგელი მეჰმედ კოპასძეს, ბაქრ-196
68 - H-86/06 - 1660 წ. - ბაგრატ მეფის სიგელი ცაგერს - ცაგერი N 10
69 - H-86/07 - 1661 წ. - ვამეყ დადიანის სიგელი ცაგერს - ცაგერი N 35
70 - H-08/13 - 1660-1662 წწ. - ვამეყ დადიანის სიგელი ბიჭვინტას - ბიჭვინტა N 5, დას.საქ.1-67-68


71 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
72 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
73 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
74 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
75 - E-073/70 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
76 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
77 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
78 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
79 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
80 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
81 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
82 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
83 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
84 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
85 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
86 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
87 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
88 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
89 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
90 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
91 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
92 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
93 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
94 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
95 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
96 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
97 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
98 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
99 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
100 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
101 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
102 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
103 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
104 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
105 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
106 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
107 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
108 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
109 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
110 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
111 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
112 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
113 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
114 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
115 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
116 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
117 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
118 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
119 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
120 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
121 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
122 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
123 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
124 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
125 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
126 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
127 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
128 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
129 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
130 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
131 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
132 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
133 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
134 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
135 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
136 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
137 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
138 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
139 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
140 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
141 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
142 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
143 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
144 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
145 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
146 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
147 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
148 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
149 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
150 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
151 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
152 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
153 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
154 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
155 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
156 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
157 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
158 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
159 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
160 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
161 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
162 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
163 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
164 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
165 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
166 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
167 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
168 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
169 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
170 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
171 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
172 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
173 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
174 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
175 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
176 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
177 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
178 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
179 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
180 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
181 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
182 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
183 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
184 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
185 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
186 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
187 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
188 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
189 - H-06/43 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
190 - H-06/05 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
191 - H-06/42 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
192 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
193 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
194 - H-06/04 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
195 - H-06/08 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
196 - H-06/09 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
197 - H-06/36 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
198 - E-073/54 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
199 - E-073/49 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
200 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
201 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
202 - H-06/17 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
203 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
204 - H-06/21 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
205 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
206 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
207 - E-240/75 - 1517-1525 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოველისადმი
208 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
209 - E-073/58 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
210 - E-073/11 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
211 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
212 - E-073/52 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
213 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
214 - E-073/64 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
215 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
216 - E-073/31 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
217 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
218 - E-073/40 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
219 - H-06/25 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
220 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
221 - H-06/37 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
222 - E-073/76 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
223 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
224 - E-073/62 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
225 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
226 - E-073/32 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
227 - E-073/33 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
228 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
229 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
230 - E-073/48 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
231 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
232 - H-13/28 - 1639-1657 წწ. - სიგელი და იადგარი ლევან II დადიანისა ხოფის ტაძრისადმი
233 - H-90/09 - 1639-1657 წწ. - სიგელი და იადგარი ლევან II დადიანისა ხოფის ტაძრისადმი
234 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
235 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
236 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
237 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
238 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
239 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
240 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
241 - E-073/87 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
242 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
243 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
244 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
245 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
246 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
247 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
248 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
249 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
250 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
251 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
252 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
253 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
254 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
255 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
256 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
257 - E-073/66 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
258 - E-073/71 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
259 - E-073/72 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
260 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
261 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
262 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
263 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
264 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
265 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
266 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
267 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
268 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
269 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
270 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
271 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
272 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
273 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
274 - E-073/21 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
275 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
276 - P-23 - Решение имеретинского царя Александре II, принятое в 1503 г., по делу крови между сванами, с одной стороны, и Саргисом, Абесаломом и Вамиком Джапаридзе - с другой.
277 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
278 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
279 - E-073/42 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
280 - E-073/04 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
281 - E-073/05 - 1527-1539 წწ. - განჩინება ბატონ ბაგრატისა და ათანასე აბრამიშვილის მამულის საქმეზე
282 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
283 - E-073/81 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
284 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
285 - E-073/43 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
286 - E-073/56 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
287 - E-073/19 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
288 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
289 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
290 - E-073/44 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
291 - E-073/77 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
292 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
293 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
294 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
295 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
296 - E-073/78 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
297 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
298 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
299 - E-073/86 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
300 - E-073/79 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
301 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
302 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
303 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
304 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
305 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
306 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
307 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
308 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
309 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
310 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
311 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
312 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
313 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
314 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
315 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
316 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
317 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
318 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
319 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
320 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
321 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
322 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
323 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
324 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
325 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
326 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
327 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
328 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
329 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
330 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
331 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
332 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
333 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
334 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
335 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
336 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
337 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
338 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
339 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
340 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
341 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
342 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
343 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
344 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
345 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
346 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
347 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
348 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
349 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
350 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
351 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
352 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
353 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
354 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
355 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
356 - H-06/35 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
357 - H-06/48 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
358 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
359 - E-073/73 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
360 - H-06/30 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
361 - E-073/74 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
362 - H-06/60 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
363 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
364 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
365 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
366 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
367 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
368 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
369 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
370 - H-06/50 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
371 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
372 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
373 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
374 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
375 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
376 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
377 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
378 - H-06/59 - 1260 წ. - დაწერილი კახა თორელისა რკონის ღმრთისმშობლისადმი
379 - E-073/75 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
380 - H-06/23 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
381 - H-06/18 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
382 - E-073/30 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
383 - E-073/22 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
384 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
385 - H-06/13 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
386 - H-06/58 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
387 - H-13/07 - 1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი
388 - H-06/15 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
389 - E-073/61 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
390 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
391 - E-073/37 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
392 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
393 - E-073/34 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
394 - H-06/57 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
395 - E-073/14 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
396 - H-06/12 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
397 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
398 - E-073/67 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
399 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
400 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
401 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
402 - E-073/17 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
403 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
404 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
405 - E-073/45 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
406 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
407 - E-073/24 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
408 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
409 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
410 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
411 - E-073/83 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
412 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
413 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
414 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
415 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
416 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
417 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
418 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
419 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
420 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
421 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
422 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
423 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
424 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
425 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
426 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
427 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
428 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
429 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
430 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
431 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
432 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
433 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
434 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
435 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
436 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
437 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
438 - E-073/29 - 1646 წ. - მიწის ნასყიდობის წიგნი ფარისაძეებისა მაღალაძეებისადმი
439 - E-073/36 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
440 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
441 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
442 - E-073/18 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
443 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
444 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
445 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
446 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
447 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
448 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
449 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
450 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
451 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
452 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
453 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
454 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
455 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
456 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
457 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
458 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
459 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
460 - E-073/41 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
461 - E-073/08 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
462 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
463 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
464 - E-073/82 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
465 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
466 - E-073/55 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
467 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
468 - E-073/27 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
469 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
470 - E-073/26 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
471 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
472 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
473 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
474 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
475 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
476 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
477 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
478 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
479 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
480 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
481 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
482 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
483 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
484 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
485 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
486 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
487 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
488 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
489 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
490 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
491 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
492 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
493 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
494 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
495 - E-073/69 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
496 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
497 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
498 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
499 - E-073/84 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს

500[edit]

500 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
501 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
502 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
503 - E-073/47 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
504 - H-06/29 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
505 - E-073/60 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
506 - H-06/55 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
507 - H-06/22 - 1624 წ. 02.02. - სიგელი ზაქარია კათალიკოსისა სვეტიცხოვლისადმი
508 - E-073/02 - 1624 წ. 02.02. - სიგელი ზაქარია კათალიკოსისა სვეტიცხოვლისადმი
509 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
510 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
511 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
512 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
513 - E-073/35 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
514 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
515 - H-90/14 - 1700 წ. ახლო - შეწირულების წიგნი ეფთვიმი ფაღავასი ხოფის ღვთისმშობლისადმი
516 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
517 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
518 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
519 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
520 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
521 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
522 - E-073/85 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
523 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
524 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
525 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
526 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
527 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
528 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
529 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
530 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
531 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
532 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
533 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
534 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
535 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
536 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
537 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
538 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
539 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
540 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
541 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
542 - H-06/47 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
543 - H-06/54 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
544 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
545 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
546 - H-84/54 - 1585-1610 წწ. - ცაგერის საყდრის გამოსავლის დავთარი
547 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
548 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
549 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
550 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
551 - H-06/26 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
552 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
553 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
554 - E-073/65 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
555 - H-06/49 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
556 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
557 - H-06/27 - 1516 წ. ახლო - ქართლის საპატრიარქოს სამცხის სამწყსო - თავადური სახლები და სამფლობელოები
558 - H-06/51 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
559 - H-06/33 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
560 - H-06/32 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
561 - H-06/31 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
562 - H-06/46 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
563 - H-06/40 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
564 - H-06/53 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
565 - H-06/62 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
566 - H-06/34 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
567 - H-06/45 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
568 - E-073/59 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
569 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
570 - E-073/50 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
571 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
572 - E-073/63 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
573 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
574 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
575 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
576 - H-06/38 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
577 - H-06/19 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
578 - E-073/23 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
579 - E-073/03 - 1441 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი სასხორის შეწირვის თაობაზე
580 - H-13/09 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
581 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
582 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
583 - E-073/46 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
584 - E-073/09 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
585 - E-073/20 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
586 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
587 - E-073/15 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
588 - E-073/68 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
589 - E-073/80 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
590 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
591 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
592 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
593 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
594 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
595 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
596 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
597 - H-06/61 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
598 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
599 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
600 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
601 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
602 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
603 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
604 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
605 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
606 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
607 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
608 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
609 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
610 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
611 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
612 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
613 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
614 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
615 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
616 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
617 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
618 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
619 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
620 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
621 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
622 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
623 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
624 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
625 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
626 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
627 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
628 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
629 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
630 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
631 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
632 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
633 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
634 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
635 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
636 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
637 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
638 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
639 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
640 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
641 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს
642 - H-06/03 - ანდრონიკე მეფის სიგელი წითლოსან ქვენიფნეველს