1517-1525 წწ. - შეუვალობის წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


"ქ. თქუენ, ქმიდასა მეუფესა , ქართლისა კათალიკოზსა ბასილს ესე წიგნი მოგახსენეთ ჩუენ, პატრონმან მეფემან დავით, ჩემმა ძმამა პატრონმან გიორგი, პატრონმან ბაგრატ.

ასრე და ამა პირსა ზედან, რომე, როდეს ჩუენს წინაშე დაისაჯენით, თქუენ და ბატონი მთავარეპისკოპოზი და მცხეთისშვილნი, ჩუენთა გუარშეწირული და ჩუენთ სასაფლავოთ მამული სრულად ხელშეუხებელად მოგანებეთ. ასრე რომე, არცა გამოსაღები და არაფერი სათხოვარი არ ეთხოებოდეს: არცა საელჩო, არცა საჯინიბო, არცა სავაზირო, არცა სახორსალარო არა ეთხოებოდეს-რა, ერთი ნადირობის მეტი და სალაშქროს მეტი...

საბუთის დათარიღება[edit]

კორპუსში საბუთი თარიღდება 1517-1525 წლებით.

პუბლიკაცია[edit]