1516 წ. 04.13. - შეწირულების წიგნი დავით მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


"ჩუენ, მეფეთ-მეფემ, აფხაზთა, რანთა, აღმოსავალ-დასავალამდე მპყრობელ-მქონებელმან პატრონმან ხელმწიფემ დავით და ძემან ჩუენმან დიმიტრიმ" შევსწირეთ სვეტიცხოველს და კათალიკოზ დორეთეოსს სოფელი დისევი და "კეთილგვარნი" ოქროპირიძენი დავით, ნიკოლოზ და მალიაძე დემეტრე თავიანთი მამულით და აბულახტარული თავისი საწისქვილოთი.

დაიწერა საბუთი აპრილის იგ ქორონიკონს სდ მღვდელმონაზონ ეგნატეს ხელით

საბუთის დათარიღება[edit]

აპრილის იგ, ქორონიკონი სდ, ანუ 1516 წლის 13 აპრილი.

პუბლიკაცია[edit]