1508-1509 წწ. - შეწირულების სიგელი მზეჭაბუკ ათაბაგისა აწყურის ღმრთისმშობლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


მე, ძემან დიდისა პატრონისა ყუარყუარესმან, პატრონმან მზეჭაბუკ და ძმისწულმან ჩემმან პატრონმან ყუარყუარე ვიკადრეთ და შემოვსწირეთ დიდებულსა საყდარსა თქუენსა და ტაძრისა თქუენისა საჭეთმპყრობელსა, მღრდელთმთავართ მთავარსა სუიმონ მაწყუერელსა და შემდგომითი-შემდგომად სხუათა საჭეთმპყრობელთა საყდრისა თქუენისათა, დიდი და დიდებული მონასტერი ზარზმა სრულად მისითა შესავლითა, აგარაკ-სოფლიანითა და გლეხებითა, რისაცა მამულისა მქონებელი ყოფილა ზარზმა და დღესცა არის, ანუ ქალაქად სადმე სახლობს მონასტრის ყმა, ანუ სოფლოანშიან - ყოვლითავე სრულიად და უნაკლულოდ.

თქუენდა შემომიწირავს და მომიხსენებია აჭარულითა და გურიულითა მამულითა და საღუინითა და გამოსავლითა, რითაც წესითა აქამდის უმსახურია, ამავე წესითა თქუენთუის მომიხსენებია და შემოგუიწირავს სამკუიდროდ და მოუდევრად და უკუნისამდე გასათავებელად და სადიდებელად და საქებელად შენ, ყოვლად წმიდისა აწყურისა ღმრთისმშობელისა და ძისა შენისა და ღმრთისა ჩუენისა, რომლისა დიდება უკუნითი უკუნისამდი, ამენ.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი რჟვ (196) ანუ 1508 წელი.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]