1624 წ. 02.02. - სიგელი ზაქარია კათალიკოსისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის ტექსტი[edit]

ქ. ჩუენ... ქართლის კათალიკოზი ზაქარია... პირველადცა ვახტანგ გორგასლისაგან ფიცისტეხისათვის შემოწირული იყო ძეგვი და ციხე-დიდი და აწ სახასოდ-საკათალიკოზოდ გავხადეთ...

ქორონიკონს ტიბ, თებერვალსა , ამენ.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს აქვს თარიღი: ქორონიკონი ტიბ (1624 წლის 2 თებერვალი).

პუბლიკაცია[edit]