1581 წ. 07.14. - შეწირულების განახლების სიგელი დედოფალ ნესტანდარეჯანისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია პირები:

ქვეყნდება თ. ჟორდანიას მიხედვით. საბუთი ყოფილა ორენოვანი.

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


მეფე სვიმონ და ცოლი ნესტანდარეჯან და ძეთა ჩუენთა გიორგი, ლუარსაბ და ალექსანდრე შემოგწირეთ მცხეთას... და ქართლის კათალიკოზს ნიკოლოზს... ზემო ქართლს სოფელი მოხისი... უნაკლულოდ და ხელშეუვალად, რამაზის შვილის კოსტანტინეს გლეხებს გარეთ, რაც სახასო ყოფილა, ამას წინათ...

ქორონიკონს სჲთ, თუესა ივლისსა ათოთხმეტსა, ხელითა კარისა ჩუენისა ვაზირისა თუმანიშვილისა შაჰველისითა.

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი სჲთ (269), ანუ 1581 წლის 14 ივლისი. 

პუბლიკაცია[edit]