1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს უთარიღოა.
თ. ჟორდანია  - 1457-1460 წწ.
სარგის კაკაბაძე - 1466-1472 წწ
საურმაგ კაკაბაძე - 1457-1459 წწ.
კორპუსი - 1466-1479 წწ.

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა: სალაროს მოლარე დავით ქაჩიბაძემ, მისმა ძმამ გერმანოზმა და შვილებმა ლაპამ, ბარათამ, სურამელმა და ქავთარმა მიართვეს სიგელი სვეტიცხოველს და დავით კათალიკოსს და განუახლეს თავიანთი მამის ბარათას და დედის თინათინის მიერ სააღაპედ შეწირული სომხითის სოფელი ყუარანთა, რომელიც რაღაცა ხნით მათ უკუჭერილი ჰქონდათ.

საბუთის დამწერი: სახლისუხუცესი ნიკოლოზ

პუბლიკაცია[edit]