2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III

სრული სათაური:

"ქართული ისტორიული საბუთები" - XV საუკუნის მეორე ნახევარი - შეადგინეს თინათინ ენუქიძემ, დარეჯან კლდიაშვილმა, მზია სურგულაძემ - გამოსაცემად მოამზადა მზია სურგულაძემ - ტომის რედაქტორი - მზია სურგულაძე - თბილისი 2014

საბუთები
 1. 1435-1439 წწ. - შეწირულების წიგნი თაყა ზევდგინიძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1664
 2. 1442 წ. II.3. - წყალობის წიგნი გრიგოლ მანგლელ-თბილელისა დანიელ ნექისძისადმი - 1451-02/104
 3. 1442 წ. - სიგელი (ვახტანგ) მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1522, H-06/39, E-073/01
 4. 1442-1446 წწ. - შეწირულების სიგელი ვახტანგ მეფისა გელათისადმი - 1448-5023
 5. 1443 წ. XI.30. - შეწირულების წიგნი ვარამ დიასამიძისა სვეტიცხოვლისადმი
 6. 1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი
 7. 1445 წ. VIII.26. - სიგელი დიმიტრი მეფისა ზაქარია დარი(გება)შვილისადმი - Hd-10402, 1449-1597, 1451-02/292
 8. 1445-1452 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი დემეტრე მეფისა შიომღვიმის მონასტრისადმი - Ad-1გ
 9. 1445-1452 წწ. - ნასყიდობის წიგნი დიმიტრი მეფისა მიტროპოლიტ ხრისანთესადმი - 1448-05234, 1451-02/293
 10. 1446 წ. III.7. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - H-06/01, E-095/01, H-13/01, E-073/57
 11. 1446 წ. - სასისხლო სიგელი ბაგრატ მეფისა ივანე თულასძისადმი - Sd-796
 12. 1446-1466 წწ. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - Hd-1371
 13. 1446-1476 წწ. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ბერინასადმი - Qd-10121
 14. 1447 წ. XII.25. - შეუვალობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1448-5016, E-073/49
 15. 1448 წ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1523, H-06/03, E-095/03, E-073/06
 16. 1449 წ. IX.30. - წყალობის წიგნი გიორგი მეფისა უცნობი პირისადმი - 1449-753
 17. 1449 წ. XII.25. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1524, H-06/10, 1451-01/021
 18. 1451 წ. III.8. - შეწირულების წიგნი ამირეჯიბ რამინ გაბელისძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1481, H-06/13
 19. 1451 წ. VII.1. - წყალობის წიგნი გიორგი მეფისა ვირშელ წულუკიძისადმი - Qd-9601
 20. 1452 წ. VI.12. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა მაჭავარიან-სიქდურიშვილ გოგიასადმი - Ad-1564
 21. 1452 წ. XII.20. - შეწირულების წიგნი ნანიტა ყიფიანისა ქვათახევის მონასტრისადმი - 1449-1482, 1451-03/049
 22. 1452-1466 წწ. - შეწირულების სიგელი გიორგი მეფისა სამთავისისადმი - 1449-1613
 23. XV ს. შუა ხანები - მამულის გაყოფის წიგნი, მიცემული მღვთისავარა დოლისძის მიერ ვარდია დოლისძისათვის - Hd-1579 ა
 24. 1453 წ. VIII.6. - თარხნობის სიგელი გიორგი მეფისა ფილიპე ერემაძისადმი - Hd-1055, Hd-7339ა
 25. 1453 წ. XI.12. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ზედგინ ზევდგინისძისადმი - 1449-1242, Ad-1531
 26. 1453 წ. ახლო - პირობის წიგნი საფარისა და ვარძიის მონასტრებისა დავით კათალიკოსისადმი
 27. 1453-1459 წწ. - ფიცის წიგნი ანჩელ ქერობინ აბელისძისა დავით კათალიკოსისადმი - Ad-512
 28. 1453-1459 წწ. - ერთგულების წიგნი კუმურდოელ იოვანე ლასურისძისა დავით კათალიკოსისადმი - Hd-2082, H-06/40
 29. 1453-1463 წწ. - საჩივრის წიგნი გამრეკელ ჯავახიშვილისა - I - Hd-1801
 30. 1453-1463 წწ. - საჩივრის წიგნი გამრეკელ ჯავახიშვილისა - II - Hd-1570
 31. 1454 წ. I.10. - კულუხის გამოსაღების წიგნი დავით კათალიკოსისა ჯუარის მცხოვრებთადმი - 1449-1525, H-06/54, H-2513
 32. 1454 წ. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა გამრეკელ ჯავახიშვილისადმი - Qd-9221, H-2830, 1449-731
 33. 1455 წ. - სასისხლო სიგელი გიორგი მეფისა ასათ ვაჩნაძისადმი - Hd-7588
 34. 1455-1459 წწ. - სასისხლო სიგელი ბაგრატ მეფისა თემნა ყიფიანისადმი - Sd-731
 35. 1457 წ. V.3. - საბალახის ამოკვეთის სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1448-531, E-240/32
 36. 1457 წ. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სამთავისისადმი - 1449-1483
 37. 1458 წ. VIII.27. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა შალვა გამყრელიძისადმი - Hd-10149 ბ
 38. 1459 წ. XI.28. - შეწირულობის წიგნი ფავნელ უჯარმელისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1484, H-06/58
 39. 1459-1673 წწ. - სამთავისის გუჯარი - Ad-559, Ad-604
 40. 1460 წ. I.30. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ვირშელისადმი - 1449-1171, 1449-1526, H-06/20, 1451-01/124
 41. 1460 წ. VI.12. - სიგელი გიორგი მეფისა გიორგი ჟურულისადმი - Qd-7118, Sd-2881, Qd-9567
 42. 1460 წ. - სასისხლო სიგელი (გიორგი მეფისა) წინამძღვარ გიორგისა და ერისთავ ქუენიფნეველ შალვასადმი
 43. 1460 წ. XII.30. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა ქვათახევის მონასტრისადმი - Ad-601, 1451-03/48
 44. 1460-1465 წწ. - ფიცის წიგნი გიორგი მეფისა (ზევდგინიძე-ამილახორისადმი)
 45. 1461 წ. 17.I. - წყალობის წიგნი ბარათა (ქაჩიბასძისა) თევდორე ბუჟღულაშვილისადმი - Hd-14858, Hd-7587 გ
 46. 1461 წ. ახლო - წყალობის წიგნი დავით ქაჩიბაძისა ქობულ აშოთაძისადმი - Ad-1070
 47. 1462 წ. III.20. - წყალობის წიგნი იოანე თბილელისა დანიელისადმი - 1448-4240, 1451-02/108
 48. 1462 წ. - მიწის გაცვლილობის წიგნი გულშარ დედოფლისა ბოძებული ივანე სააკაძისათვის - Hd-1355, 1450-27/216
 49. 1463 წ. IX.2. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ზაქარია ჯავახიშვილისადმი - Hd-1347, Qd-991 ა, Qd-991 ბ, Qd-9633, H-2830-38
 50. 1463 წ. - სასისხლო სიგელი გიორგი მეფისა მღვდელმონაზონ იოვანე ორალესისძე-კუიტასშვილისადმი - Qd-9021
 51. 1464 წ. I.19. - შეწირულების წიგნი გიორგი მეფისა გელათისადმი - 1448-5025, Sd-2888, H-08/07
 52. 1464 წ. IV.5. - წყალობის სიგელი კონსტანტინე მეფისა ვარდია დოლისძისადმი - 1448-5027
 53. 1464 წ. V.17. - წიგნი ალექსანდრე მეფისა ვარსიმე იათორისშვილ-შოთასძისადმი
 54. 1464 წ. XII.13. - წყალობის წიგნი მარკოზ კათალიკოსისა მამისასადმი - 1448-5024, 1449-1485, H-06/29, E-073/60
 55. 1464-1476 წწ. - შეწირულების სიგელი გიორგი და ალექსანდრე მეფეებისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1529
 56. 1465 წ. IV.23. - შეწირულების სიგელი ვამიყ შაბურისძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1486, H-06/15, E-073/61
 57. 1465 წ. 10. - შეწირულობის წიგნი შალვა ერისთავისა ალევის სამებისადმი - Hd-2403ბ
 58. 1465 წ. - თარხნობის წიგნი საგია თურმანისძისა ვიგრიაშვილებისადმი - Hd-1301
 59. 1466 წ. - წყალობის სიგელი კოსტანტინე მეფისა ზაქარია ჯავახიშვილისადმი - Hd-2007, Qd-1010, Qd-9636, H-2830-91, 1461-14/208, H-78/05
 60. 1466 წ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - E-073/28
 61. 1466-1478 წწ. - შეწირულებისა და სასისხლო სიგელი ბაგრატ მეფისა მთის წმინდა გიორგისადმი - K-608ა, K-608ბ, K-608გ, Sd-2898, Sd-2899, H-16/02, 1451-16/547
 62. 1466-1478 წწ. - სასისხლო სიგელი ბაგრატ მეფისა აბესალომ გელუანისადმი
 63. 1466-1479 წწ. - შეწირულების წიგნი დავით ქაჩიბასძისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1528, H-13/07
 64. 1466-1479 წწ. - წიგნი გაბრიელ ალავერდელისა დავით კათალიკოსისადმი - Ad-125
 65. 1467 წ. I.21. - მამულის წყალობის წიგნი ბაგრატ მეფისა ჯვარისმტვირთველ დანიელ ელიოზისძისადმი - Qd-27, Qd-9568ა, Qd-9568ბ, E-245/61, 1449-1467
 66. 1467 წ. - წყალობის სიგელი კოსტანტინე მეფისა ზაზა ფანასკერტელისადმი - 1448-64, Hd-11587
 67. 1468 წ. III.22. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - Hd-1370, H-06/17
 68. 1468 წ. XI.20. - წყალობის სიგელი ბაგრატ და კონსტანტინე მეფეებისა ზაქარია ჯავახიშვილისადმი
 69. 1468-1478 წწ. - საჩივრის წიგნი გამრეკელ ჯავახიშვილის შვილებისა ციციშვილებთან სადავო საქმეზე - Sd-1242
 70. 1470 წ. - ანგარიშგებისა და სასისხლო განჩინების წიგნი შალვა ქვენიფნეველ ერისთავისა ლარგვისის მონასტრისადმი - Qd-9020ა, H-78/01
 71. 1470 წ. - წყალობის წიგნი დავით კათალიკოსისა მახარებელ მაღალაძისადმი - Hd-1352, Qd-9645
 72. 1470-1474 წწ. - მცნებაი სარჯულოი - 1448-5020, Sd-1920, Sd-2890, H-08/22
 73. 1470-1474 წწ. - საკათალიკოსო სარგოს განწესების წიგნი შამანდავლა დადიან-გურიელისა - 1449-1571, 1449-1667
 74. 1471 წ. - სასისხლო სიგელი ბაგრატ მეფისა მამისთუალ ზ...თაელისძისადმი - Hd-1537
 75. 1472 წ. I.2. - წყალობის წიგნი კოსტანტინე მეფისა იოთამ მაღლანიძისადმი - Ad-1669
 76. 1472 წ. - წყალობის წიგნი დავით კათალიკოსისა ოქროპირ მაღალაშვილისადმი - Ad-1498გ
 77. 1472 წ. - პირობის წიგნი კალაურელებისა დავით კათალიკოსისადმი - Ad-626, 1449-1587
 78. 1473 წ. - ნასყიდობის წიგნი მამესწარა მკერვალიშვილისა გიორგი ჭარმაულისადმი - 1448-9221
 79. 1475 წ. II.10. - შეწირულების წიგნი მამია ზევდგინისძისა შიომღვიმის მონასტრისადმი - 1449-1530
 80. 1476 წ. ახლო - წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა ამილბარ მაღალაძისადმი - 1449-777
 81. 1476-1511 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1604
 82. 1477 წ. VII.4. - ნასყიდობის წიგნი პალატისშვილებისა არდაშერასშვილებისადმი - Qd-9814ა
 83. 1477 წ. - ანდერძი მამისა მეჯინიბეთუხუცესისა თავის ძმისწულ ზაქარიასადმი - Hd-1354
 84. 1477 წ. - შეწირულობის წიგნი დედაბერ ნინოსი ქვათახევის მონასტრისადმი - 1449-1488
 85. 1478-1479 წწ. - სასამართლო განჩინება ამილახუარისა და კათალიკოსის სამამულო დავაზე - 1449-1628
 86. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ზევდგინისძისა - I - Hd-1798, 1461-14/003
 87. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ზევდგინისძისა - II - Hd-1799
 88. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ავთანდილ ზევდგინისძისა - III - Hd-1800
 89. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ავთანდილ ზევდგინისძისა - IV - Hd-14903 ბ
 90. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ავთანდილ ზევდგინისძისა - V - Hd-14904 ა, 1461-14/004
 91. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ავთანდილ ზევდგინისძისა - VI - Hd-14904 ბ, 1461-14/005
 92. 1478 წ. ახლო - საჩივრის წიგნი ავთანდილ ზევდგინისძისა - VII - Hd-15046, 1461-14/001
 93. 1478-1487 წწ. - თარხნობის სიგელი კონსტანტინე მეფისა ფეროზ ვალადემურიშვილისადმი - Sd-480
 94. 1479 წ. I.23. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - Ad-6, 1449-555
 95. 1479 წ. I.24. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - Ad-1838, 1450-27/263
 96. 1479-1482 წწ. - ერთგულების წიგნი გაბრიელ ალავერდელისა ნიკოლაოს კათალიკოსისადმი - Ad-1717
 97. 1480 წ. II.6. - მამულის წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა დევაძეებისადმი - 1449-1603
 98. 1481 წ. - მამულის წყალობის სიგელი ალექსანდრე მეფისა იოანე ჭარმაულისადმი - Qd-10122
 99. 1481-1482 წწ. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-553, 1450-27/263
 100. 1482 წ. - ანდერძის წიგნი მისრი ედილაშვილისა მღვდელ იოანე ჭარმაულისადმი
 101. 1482 წ. - გაცვლილობის წიგნი ქიშვარ და სულხან თუმანიშვილებისა მიცემული ხუცეს ტერ-ასატურა პარვართაშვილისათვის - Hd-8711
 102. 1484-1491 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი ალექსანდრე მეფისა მთის წმიდა გიორგისადმი - K-608ბ
 103. 1484-1510 წწ. V.17. - სასისხლო სიგელი ალექსანდრე მეფისა თოფურიძეებისადმი - K-1608
 104. 1484-1510 წწ. - სასისხლო სიგელი ალექსანდრე მეფისა შერზადიშვილებისადმი - K-647
 105. 1484-1510 წწ. - წყალობის წიგნი ერისთავ მირიან ჭარელისძისა გიორგი და ახსართან შერაზანისშვილებისადმი - K-1024
 106. 1486-1488 წწ. XII.5 - სასისხლო სიგელი კონსტანტინე მეფისა თოდაძეებისადმი - K-591
 107. 1487 წ. - მამულის წყალობის სიგელი კონსტანტინე მეფისა საღვინის მოლარე ქავთარისძისადმი - Hd-1349, Hd-14695, Qd-9600ა, Qd-9600ბ
 108. 1488 წ. VII.1. - სასისხლო განჩინება ალექსანდრე მეფისა ფალავანდიშვილებისადმი - Hd-8731
 109. 1488 წ. - შეუვალობის განახლების სიგელი კონსტანტინე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი - 1449-1175, H-06/21
 110. 1488 წ. - სააღაპე შეწირულების წიგნი გულშარ დედოფლისა ქვათახევის მონასტრისადმი - 1449-1489
 111. 1489 წ. III.29. - ვენახის ნასყიდობის წიგნი უცნობი პირისა მიცემული მახარებლისათვის - Sd-463
 112. 1491 წ. VIII.20. - შეწირულების წიგნი კონსტანტინე მეფისა მთის წმიდა გიორგისადმი - K-608გ
 113. 1491 წ. - წყალობის სიგელი კონსტანტინე მეფისა აღბუღა ფანიასშვილისადმი - 1448-63
 114. 1492 წ. - შეწირულების წიგნი ალექსანდრე კახთ მეფისა ალავერდის ტაძრისადმი - 1448-10021, Hd-9494, 1449-1608
 115. 1492 წ. - შეწირულების დამტიცების სიგელი კონსტანტინე მეფისა აბრაჰამ კათალიკოსისადმი - 1449-1531, E-073/25
 116. 1492 წ. - სააღაპე წიგნი მათე ქულივისძისა პატრონ შაჰყუბათისადმი - 1449-1490
 117. 1492-1497 წწ. - სვეტიცხოვლის კახური მამულების სასაზღვრო წიგნი, შედგენილი კათალიკოს აბრამ აბალაკის მიერ - 1448-2041, H-06/26, E-073/65
 118. 1493 - შეწირულების წიგნი შაჰყუბათ ბარათაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი
 119. 1494 წ. VI.24. - მამულის შეწირულების წიგნი ვამიყ შაბურისძისა ბოდორნის ეკლესიისადმი - 1448-5009, Ad-873, Ad-878, Sd-2891
 120. 1495 წ. - შეწირულების სიგელი ალექსანდრე მეფისა გელათისადმი - Sd-2892, H-08/01
 121. 1496 წ. VI.12. - ალექსანდრე მეფის სასისხლო სიგელი მაჭავარიანებისადმი - K-875
 122. 1496 წ. - ნასყიდობის წიგნი მიცემული თევდორე თათარაშვილის მიერ პაატა მაღალაშვილისათვის - Ad-1653
 123. 1497 წ. - შეწირულების წიგნი კათალიკოს აბრამ აბალაკისა მეტეხთა ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1487, H-06/55, H-2513-20
 124. 1497 წ. - სასისხლო სიგელი ალექსანდრე მეფისა ადამ ფონჯავიძისადმი
 125. 1498 წ. - სააღაპე სამსახურის დაწერილი ქუენიფნეველისა სამადინისძისადმი - Ad-10
 126. 1498 წ. - ნასყიდობის წიგნი საამ გაბრიელისშვილისა იესე ჭერმეულისადმი
 127. XV ს. მიწურული - სასისხლო სიგელი კონსტანტინე მეფისა ავჟანდაძეებისადმი - Sd-521
 128. XV ს. მეორე ნახევარი - ნასყიდობის წიგნი მიცემული ლაშქარა და დემეტრე შარბისძეთა მიერ აბრამ და ზაქარია ქაფშასძეთათვის - H-72
 129. XV ს. მეორე ნახევარი - სასისხლო სიგელი უცნობი მეფისა ქაიმაროზ გუფავასადმი - 1448-5151
 130. XV ს. - შეწირულების დაწერილი განონასი ქვათახევისადმი - Qd-8514
 131. XV ს. - სააღაპე წიგნი თადეოზ მოურავისა ქვათახევის მონასტრისადმი - Ad-18ბ
 132. XV ს. - ნასყიდობის წიგნი მიქელა ამროლიძისა გამცემარ ჩაჩნიძისადმი - Ad-19

24 ა.1453 წ. ახლო - მამულის წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ფილიპე ერემაძისადმი
62 ა.1484-1510 წწ. - სასისხლო სიგელის დამტკიცება ალექსანდრე მეფისა აბესალომ გელოვანისადმი
84 ა.1590-1630 წწ. - სააღაპე წიგნი გულიტა ანდრიასშვილისა დედაბერ მაროსადმი