1453 წ. VIII.6. - თარხნობის სიგელი გიორგი მეფისა ფილიპე ერემაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
სიგელი Hd-1055
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი:

პირები:

  1. Hd-7339ა - პირი გადაწერილია ე. თაყაიშვილის ხელით.
  2. Qd-9667 - პირი გადაწერილია ე. თაყაიშვილის ხელით;
  3. 1461-14/212 - შემოკლებით.

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 46


ქ. ჩუენ, ნებითა ღმრთისათა ორისავე ტახტისა და სამეფოისა, ლიხთ-იმერისა და ლიხთ-ამერისა აფხაზთა, შანშე და შარვანშე და ყოვლისა დასავლეთისა და აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთისა თუით-ფლობით მტკიცედ ხელმწიფედ მქონებელ-მპყრობელმან, პატრონმან მეფეთ მეფემან გიორგი და თანამეცხედრემან ჩუენმან, პატრონმან დედოფალთა დედოფალმან თამარ, ესე წყალობითა და შეწყალებისა, მტკიცე და შეუცვალებელი სიგელი გიბოძეთ თქუენ, ერამაძესა ფილიპე მღრდელსა, დავითს და გიორგის და ელიაზარსა, შვილთა და მომავალთა სახლისა შენისა ყოველთავე.

შეგიწყალეთ და განგათავისუფლეთ ყოვლისა ფერისა სათხოვარისაგან ასრე და ამა პირთა ზედა, რომე დღეს და დღესითგან წაღმა არა გეთხოვებოდეს ერთისა ლაშქრობის მეტი...

დაიწერა წიგნი და ბრძანება ესე ქორონიკონს რმა, აგყისტოსა , ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისასა მეექუსესა, ხელითა კარის ხუცისა ჩუენისა გობირახისძისა გაბრიელისათა.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]