1909 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. II

სრული სათაური:

საქართველოს სიძველენი - ტომი II - ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით - ტფილისი - 1909

ავტორი:ექვთიმე თაყაიშვილი
რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

შინაარსი
[edit]

№ 1 - 1027-1072 წწ. - მეფე ბაგრატ IV-ის განაჩენი ოპიზის და მიჯნაძორის ბერების ადგილზე დავის შესახებ - Sd-1201

№ 2 - 1266-1268 წწ. - მეფე დავით IV ნარინი უახლებს შეუვალობის წიგნს ხეფინისხეველთ და წაქველებს - Hd-7346 ა

№ 3 - 1285-1308 წწ. - კეთილ-მოყვრობის წიგნი ბექა მანდატურთ უხუცესისა და კახა ჯავახიშვილისა

№ 4 - 1338 წ. - წყალობის წიგნი მიცემული ივანე ჯავახიშვილისადმი

№ 5 - 1339 წ. ივნისის 6 - წყალობის წიგნი მიცემული შალვა ჯავახიშვილისადმი

№ 6 - 1345 წ. ოქდომბრის 12 - სიგელი ბოძებული გამრეკელი ჯავახიშვილისადმი

№ 7 - 1348 წ. - სიგელი მიცემული ქვენიფნაველის წითლოსანისადმი

№ 8 - 1360-1395 წწ. - სასისხლო სიგელი თულასძეთა მიცემული ბაგრატ V-ესაგან

№ 9 - 1440 წ. ფებერვლის 20 - სიგელი გამრეკელი ჯავახიშვილისა, ბოძებული ალექსანდრე მეფის მიერ

№ 10 - 1453 წ. აგვისტოს 6 - სიგელი გიორგი IX-სა, ბოძებული ფილიპე ერემაძისადმი

№ 11 - 1458 წ. აგვისტოს 27 - სასისხლო სიგელი გამყრელიძეთა, ბოძებული გიორგი IX-ის მიერ

№ 12 - 1463 წ. სეკტემბრის 2 - სიგელი მეფე გიორგი IX-ისა, ბოძებული ზაქარია ჯავახიშვილისადმი

№ 13 - 1466 წ. - სიგელი მეფისა კოსტანტინე III-ისა, ბოძებული ზაქარია ჯავახიშვილისადმი

№ 14 - 1501 წ. ივნისის 7 - სასისხლო სიგელი ბაქრაძეთა, ბოძებული მეფე ალექსანდრეს მიერ

№ 15 - 1590 წ. ღვინობისთვის 18 - წესები შემოღებული მეფის სვიმონ I-ის მიერ მეკობრეთ მძებნელის და მეკობრეთა შესახებ

№ 16 - 1602 წ. ქრისტეშობისთვის 8. - ბრძანება მეფე გიორგი X-სა ჯიმშერ ჯავახიშვილის დედის თუხარის შესახებ

№ 17 - 1606 წ. - ნასყიდობის წიგნი ქაიხოსრო ჯავახიშვილისა

№ 19 - 1608 წ. ენკენისთვის 7 - სიგელი ჯავახიშვილებისა მიცემული მეფის ლუარსაბ მეორის მიერ

№ 21 - 1620 მკათათვის 15 - შერიგების წიგნი გიორგი მოურავისა და ქაიხოსრო ჯავახიშვილისა

№ 26 - 1326 წ. - ჭარელიძე გოგიტაშვილი აძლევს სისხლის ფასს მანგასარ მიქელაძეს მიქაელ მეფის განაჩენით

№ 28 - 1413-1444 - ალექსანდრე მეფე აძლევს თოფურიძეთ სასისხლო სიგელს

№ 29 - 1454 - გიორგი IX აძლევს გაბრიელ ჯავახიშვილს სოფლებს ცხირეთს, ხანდაკს, ოძისს, ახალშენს და ეღდისს

№ 30 - 1468 წ. - მეფენი ბაგრატ და კონსტანტინე აძლევენ ზაქარია ჯავახიშვილს სოფლებს ქვეშს და რატევანს სომხითში

№ 31 - 1475 წ. - ქართლის მეფე კონსტანტინე III და იმერეთისა ბაგრატ II აძლევენ არჯევან ავშანდაძეს სასისხლო სიგელს

№ 32 - 1505-1525 - დიღმის წმიდა გიორგის გუჯარი ფილიპე მღდლის მიცემული

№ 33 - 1582 წ. მაისის 10 - მეფე სვიმონ I აძლევს სითარხნის წიგნს დიღმის წმიდა გიორგის მღდელს, ერემის ძეს ნათანელს

№ 39 - 1608 წ. მკათათვის 12 - მეფე ლუარსაბ II აძლევს ქალაქის ამირათა ამირას, გიორგი სააკაძეს, სოფელ კრწანისს

№ 41 - 1620 აპრილის 15 - განჩინება მოსამართლეთა, მოურავის გიორგი სააკაძისა და ქაიხოსრო ჯავახიშვილის მრავალგვარის სადაო საქმეების შესახებ

№ 75 - 1675 წ. - მეფე გიორგი XI უბრუნებს შანშეან მარტიროზიშვილს ბეგთაბეგს სოფელ ნაბახტევს, რომელიც წინეთ წაერთმია ორგულობის შეწამებით და ამირეჯიბი რევაზის ჩასმენით

№ 77 - 1675 წ. - მეფე გიორგი XI აძლევს დოლენჯიშვილს ზაალს ყაიყულის მებალახობას

№ 94 - 1613 წ. მარიამობისთვის 25 - მეფე ლუარსაბ II აძლევს ზაალ აბაზაძეს მიწობლიძისეულ მამულს

№ 95 - 1628 წ. - დედოფალი ჯაჰანბანუმ უბოძებს ქაიხოსრო ბარათაშვილს შვილებითურთ ნასოფლარ აბულაშენს

№ 98 - 1542 წ. - ქვის წარწერიდან გადმოღებული ცნობები მონასტრის მთა-წმინდია აშენების შესახებ სადღაც საქართველოში

№ 99 - 1573 წ. - მეფე სვიმონ I აძლევს გედეონ ელიოზის ძეს სხვა-და-სხვა მამულს

№ 187 - 1615 წ. - მეფე ლუარსაბ II უბოძებს დავით დავითიშვილს მის მკვიდრ მამულებს

№ 330 - 1433 წ. - სასისხლო სიგელი იაკობიძეთა, ბოძებული მეფის ალექსანდრეს მეუღლის თამარის მიერ, რომელიც თამარ მეფედ უწოდს თავის თავს

№ 331 - 1547 წ. იანვარი - ბატონიშვილები კოსტანტინე, გიორგი და მელქიზედეგ აძლევენ თევდორე და ნიკოლოზ იაკობისძეთ ვენახს

№ 334 - 1627 წ. თიბათვის 24 - მეფე სვიმონ II უწყალობებს ქაიხოსრო ბარათაშვილს და მის შვილებს აზნაურს შერმაზან სააკაძეს

№ 358 - 1462-1478 - სასისხლო სიგელი ყიფიანთა, მიცემული ბაგრატ მეფის მიერ

№ 359 - 1508 წ. მაისის 1 - ნასყიდობის წიგნი ათაბაგის მეუღლის ნესტანჯარისა

№ 361 - 1558 წ. - სოლოღაშვილი იესე შვილებითურთ ყიდულობს თურქისტან და გიორგი თურქისტანიშვილებისაგან მამულს მუხაანს