1281-1299 წწ. - დაწერილი ბექა მანდატურთუხუცესისა კახა თორელისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Hd-11625.

საბუთის შინაარსი[edit]

მოგახსენეთ ესე დაწერილი... თქუენ, კახასა, თქუენსა ცოლსა და შვილთა თქუენთა ...სა და გამრეკელსა მე ბექამან მანდატურთუხუცესმან, ჩემმან ცოლმან, შვილთა ჩუენთა: სამცხისა სპასალარმან სარგის, ყუარყუარე და შალვა... მოდაწერილენი ყოფილან ჩუენი სახლი და თქუენი, ოდეს მამაი ჩუენი იყო. და მათი უკანით რაი მე დავრჩი, ჩუენისა სახლისა თავად... ვიყუნეთ ერთმანერთისა მოყუარენი, მომხმარებელნი და მეშუელნი... ძემან ჩემმან თქუენი დაი შეირთო და ვეღარაი სიყუარულით ვყოფილიყვენით.

აწ, უკანის ჩუენ ვიმზახენით ...[35]... მათი ხუხუაი და მოგეც და ვერ ვითმე იყუნეს და კიდე გა ...[35]... ლი გარდაუშუით. აწ, ამას იქით, ვიყუნეთ ჰაგრევე ერთმანერთისა მოყუარენი, ვითა ამას წინას ვყოფილვართ გაუყრელნი და მოდაწერილენი ...[35]... უღალატოი და გამვლენელნი ჯ[უარის] წინაშე, ჯ[უარის] წინაშე და მეფეთა წინაშე ...[35]... მოურავი, მთქუმელი და მნდომი მართლითა გულითა ...[35]... და მოხმარებისა მნდომი და მთქუმელი ჩემთა სასოებ ...[35]... თა გუერდით რაიცა საქმე გედვას, მართლითა სამართ[ლითა იურვოდეთ] ...[23]... [მყ]ოფი, თუ თქუენიცა მოყუარე იყოს და მე და იგი ...[32]... [თქუ]ენსა და მას შუა ვიყო, თუ არა გიშუელო სახისა ჩე[მისა] ...[30]... და გიშუელო და ვითა ამას წინაით მოყუარენი და გს[უყრელნი] ვიყუნეთ და მოგახმაროთ ჩემი სახლი ...[35]... [გულ]მართლად რაიცა ვიცოდე და არ გაგიმჟღავნო ...[35]... და უკეთესისა მნდომი.

და რაიცა დამიწერია და მო[მიხსენებია] ...[25]... ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო, მამამან, ძემან და სულმან წმიდამან ...[35]... და ძალმან და ზარზმისა ხატმან და ანჩისა ხატმან ჰ[რისხოს] ...[29]...თა, ანუ სიტყუით რაი გამოგიჩნდეს, ანუ საქმით ...[24]... [სიტყუითა, ანუ] საქმითა ესე დაწერილი გაგიტეხო, მას ...[35]... უკა[ნ უბ]რალონი იყუნეთ, არცა თქუენი მკუიდრი თქუენი ...[34]... [გ]ლეხი დაგიმჭიროთ, თუ რა ...[147]...

საბუთის დათარიღება[edit]

  • ე. თაყაიშვილი საბუთს 1285-1308 წლებით ათარიღებს, ვინაიდან ბექა მანდატურთუხუცესი და მისი შვილები ამ დროს ცხოვრობდნენ.
  • პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში საბუთი 1305-1308 წლებითაა დათარიღებული.
  • კორპუსი საბუთს XIII ს. ბოლოთი ათარიღებს მასში მოხსენიებული პირების საფუძველზე.

პუბლიკაცია[edit]