1348 წ. - სიგელი ანდრონიკე მეფისა წითლოსან ქუენაფნაველისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

  • Hd-1360 - ქაღალდი, გრაგნილი, 148x26,5 სმ.

პირები:

  • Hd-2493
  • 1461-14/211 - პირი გადაწერილია პ. კარბელაშვილის მიერ
  • H-78/03 - პირი გადაწერილი დ. მეღვინეთხუციშვილის მიერ

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 34


ქ. სახელითა ღმრთისაითა ანდრონიკესაგან ბაგრატუნიანისა, ნებითა ღმრთისაითა აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთ მეფისა, შარვანშე და შანშე და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა ხელმწიფედ მპყრობელისა.

მოვიდა ჩუენს წინაშე ქუენაფნაველი, ლარგუელისა შვილი წითლოსანი და გუეაჯა და მოგუახსენა, რათამცა ქართლის მუხისძისა სალარისეულნი სოფელნი: კარბი და გარეჯუარ-ბაკურის უბანი მისთუისმცა მიგუებოძნეს.

დაგუაჯერა ღმერთმან და ვისმინეთ აჯაი ქუენიფნაველისა წითლოსანისი, ვინაიდგან მის ცოლისძმის მუხისძის სალარისცა მისთუის და მისთა დისწულთათუის ეანდერძა მისი მამული, ჩუენცა შევიწყალეთ და მიუბოძენით ქართლის სოფელნი: კარბი და გარეჯუარ-ბაკურის უბანი მისითა სამართლიანითა მძღვრითა მკუიდრად, სამამულოდ, შეუვალად და შეუცვალებლად...

დაიწერა ბრძანება და სიგელი ესე ჩუენი ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისასა მეცხრესა, ქრონიკონსა ლვ, ხელითა კარისა მწიგნობრისა ჩუენისა მანგლელისა ძისა ნიკოლოზისითა"

შენიშვნები[edit]

ე. თაყაიშვილს ანდრონიკე გიორგი ბრწყინვალის შვილ დავით მეფის მეტსახელად მიაჩნია

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

*1909 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. II - № 7