1542 წ. - შეწირულების წიგნი დავითისა და ნიკოლოზისა მთაწმინდის უდაბნოსადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

ქვაზე შესრულებული წარწერის ძველი პირი

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


სახელითა ღმრთისათა, ჩუენ, ორთა მონაზონთა, ხელვყავით უდაბნოსა ამის მცირისა აღშენებად, ქრისტეს მიერ კურთხეულისა ქართლის ქათალიკოზისა ნიკოლოზისა და ტფილელის იოანესა ნებადართვითა.

აღვაშენეთ უდაბნო, რომელსა ეწოდების მთაწმინდა, საყოფელი ყოვლად წმიდისა და ღირს ვიქმნენით ჩუენ, დავით და ნიკოლოზ, აღვაშენეთ საყდარი სახელსა ზედა ყოვლად წმიდისა ღმრთისა მშობელისა და შევწირეთ ორსა ხრამსა შუა უდაბნოსა, ბოლო ვიდრე შარამდის. არა ვისი რა სასარჩლო იყო, არც ვინ შეეცილოს მეუდაბნოეთა.

ჰქონდეს უცვალებლად ესე უდაბნოსა.

ქვაზედ ეწერა, ვლასეს ძემან იოანე გადმოვსწერე. შენდობა იყავნ. ქრონიკონს სლ.


საბუთის დათარიღება და შენიშვნები[edit]

ქორონიკონი სლ, ანუ 1542 წელი.

ე. თაყაიშვილის პუბლიკაციის წინასიტყვაობა: ცნობები მთაწმინდის აღშენების შესახებ. აქ მოხსენებული მთა წმინდა, რაღა თქმა უნდა, ათონის მთა წმინდა არ არის, არამედ სხვა მონასტერი საქართველოში, ხოლო არა სჩანს, სად მდებარეობდა. ცნობები, როგორც მოხსენებულია, ქვის წარწერიდან გადმოუღიათ.

პუბლიკაცია[edit]