1345 წ. X.12. - ბრძანება გიორგი მეფისა გამრეკელ ჯავახიშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
Hd-11627
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Hd-11627; ეტრატი; გრაგნილი; დაზიანებული, თავნაკლული, 22,2x17,5.

პირები:

  1. Qd-9632 - პირი გადაწერილია ექ. თაყაიშვილის მიერ

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 33


ე. თაყაიშვილის მიხედვით[edit]

"...შენდა გიბუძები ჯავახისშვილს გამრეკელსა, შვილთა სარიჯნა შენ.... შენთისა გიბოძები, გქონდეს და ვერავინა გეცილებოდეს, ვითა შენს სიერთგულესა ჰმართებსა ერდგულად სამსახურსა შიგანა მეფობის ჩუნისასა, ურდოს ლაშქარსა შინა და გარე და კაგიყოსოს ორი გლეხი მისთ მიწით და საქონებალითა კომნაკომისძე და ბორტყოლა შენსა ბიძას ძის შალვასა შვილს ჰქონდესა, მისისა საქმისა შეკაზმამდის, ნორსა ეცილები და სათათროსა და საელნოსა და სჩენს სამსახურს თანა დაიყენებდი და ვერავინ რა საქმე დაიგოს შენს მეტმა. დაიწერა ქკნს: ლგ ოკდომბერსა იბ ბძანება და ნიშანად გიბოძებ... ხელით კარისა მა... ჩმისა მაცრიტის ძისა დავითისაი და შალვას... დანა სხუასა, ვისა გინდა ჩენი ბძანება და ნიშანი ჰქონდეს, ყველა ამით გაგიტარე და ესე დაგიმტკიცე ბძანებაი.


ი. დოლიძის მიხედვით[edit]

"...შენდა გუიბოძებია ჯავახისშვილს გამრეკელსა, შვილთა სარიჯნა შენთუისა გუიბოძებია, გქონდეს და ვერავინა გეცილებოდეს, ვითა შენს... ლესა ჰმართებსა ერდგოლად სამსახურსა შიგანა მეფობის ჩენსსა, ორდოს ლაშქარსა შინა და გარე და კაგიყოსოს ორი გლეხი მისით მიწით და საქონებელითა კომნაკომისძე და ბორტყოლა შენსა ბიძას ძის შალვასა შვილს ჰქონდესა, მისისა საქმისა შეკაზმამდის, ნურასა ეცილები და სათათროსა და საელნოსა და ჩუენსა სამსახურსა თანა დაიყენებდი და ვერავინ რა საქმე დაიგოს შენს მეტმა.

დაიწერა ქკნს: ლგ ოკდომბერსა იბ ბრძანება ნიშნად გიბოძებ... ხელით კარისა მა... ჩმისა მაცრიტის ძისა დავითისაი და შალვას...

და თუ სხუასა, ვისა გინდა ჩუენი ბრძანება და ნიშანი ჰქონდეს, ყველა ამით გაგიტარე და ესე დაგიმტკიცე ბრძანებაი.


კორპუსის მიხედვით[edit]

.... ვერავინა გეცილებოდეს, ვითა შენსა სიერთგულესა ჰმართებს ერდგულადა სამსახურსა შიგანა მეფობის ჩუენისასა ურდოს ლაშქარსა შინა და გარე და კაგიოსოს ორი გლეხი მისით მიწით და საქონებელითა, კომნაკომისძე და ბორტყოლა შენსა ბიძას ძის შალვას შვილს ჰქონდეს მისისა საქმის შეკაზმამდის; ნურასა ეცილები და სათათროსა და საყალნოსა და საჩუენოს სამსახურსა თანა დაიყენებდი, და ვერავინ რა საქმე დაიგოს შენს მეტმა.

დაიწერა ქრონიკონს ლგ, ოკდომბერსა იბ ბრძანება ნიშანად გუიბოძებია.

დაიწერა მწიგნობრისა ჩემისა მაჩრიტისძისა დავითისაი. და [შალვას შვილს და ან სხუასა ვისა გინდა ჩუენი ბრძანება და ნიშანი ჰქონდეს, ყუელა ამით გაგუიტეხია და ესე დაგუიმტკიცებია.

დამტკიცება: ქ. ჩუენ გიორგისა დაგუინიშნავს.


საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1909 წ. ექვთიმე თაყაიშვილმა გამოაქვეყნა სიგელი დედნის მიხედვით, რომელსაც დასაწყისი უფრო მეტად ჰქონდა შერჩენილი (საბუთის ზომები იყო 29x17,5 სმ.) და მასში განირჩეოდა გამრეკელ ჯავახიშვილის სახელი. დაწერილია მაჩრიტისძის მიერ.

1965 წ. ი. დოლიძემ გამოაქვეყნა სიგელი დედნის მიხედვით (ზომები 23,5x18 სმ). აქაც არის დასაწყისი. დაწერილია მაცრიტისძის მიერ. სიგელი დათარიღებულია 1425 წლით.

დასაწყისი არაა დაბეჭდილი, ანუ დღეს აღარ იკითხება. საბუთის გამცემად გიორგი ბრწყინვალეა მიჩნეული.