1686 წ. - წყალობის წიგნი გიორგი XI-ისა ზაალ დოლენჯიშვილისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Hd-1988საბუთის ტექსტი: ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 84


საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

ღმრთივ-გუირგუინოსანმა, მეფეთ-მეფემან, ხელმწიფემან პატრონმან გიორგიმ, და მისმა ძემ პატრონმა ბაგრატ, უბოძეს დოლენჯიშვილსა ზალსა და მის შვილს ლუარსაბს ყაიყულის მებალახობა.

სიგელი დაიწერა ქორონიკონს ტოდ (1686), კარის მდივანმწიგნობრის მანდენაშვილის როსტევანის ხელით.

პუბლიკაცია[edit]