1445-1452 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი დემეტრე მეფისა შიომღვიმის მონასტრისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
საბუთი Ad-1გ
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Ad-1გ, საბუთი წარმოადგენს სხვა საბუთის verso-ზე მიწერილ დამტკიცებას.

საბუთის შინაარსი[edit]

ჩუენ, მეფეთ მეფის ალექსანდრეს ძემან, მეფემან დემეტრე, დავითიან-ბაგრატონიანმან, ნებითა ღმრთისათა ჩრდილოეთისა, აფხაზთა, რანთა, კახთა და სომეხთა მეფისა, შარვანშე და შანშე.

და, რათამცა სიგლითა ამით შეგიწყალეთ, მოხუედით წინაშე ჩუენდა მღუიმელნი კრებულნი და გუეაჯენით. ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქუენი და მოკითხულობა ვქენით და წმიდის შიოს ნასყიდი და მკუიდრი იყო, რაცა ამა სიგელსა შიგან სწერის და სხუითა მებატონეთაგან შეშლოდა წმიდასა შიოსა.

და აწ , ჩუენ დაგიმტკიცეთ, წმიდის შიოს ყოფილიყო. ადამიანის ნათესავისაგან უსარჩლელად და მოუდევრად, ამა პირსა ზედან, რომე ამბროსობას დღესა დაუკლებელად აღაპსა გარდაიხდიდეთ ჩუენისა სულისათუის.

ხელრთვა:

მე დემეტრე ამის დამამტკიცებელი ვარ.

პუბლიკაცია[edit]

1896 - თედო ჟორდანია - შიომღვიმის საბუთები - გვ.74[edit]

1445-1450 წ. - შიომღვიმის ეტრატზე მხედრულად დაწერილ სიგელს № 67 მეორე პირზე აქვს ცუდი ხელით წარწერილი ეს საბუთი.

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 8[edit]

1445-1452 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი დემეტრე შიომღვიმის მონასტრისადმი. საბუთი დათარიღებულია დემეტრე მეფის ზეობის (1445-1452) წლებით.