1498 წ. - ნასყიდობის წიგნი საამ გაბრიელისშვილისა იესე ჭერმეულისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

პირი:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


...ესე მონასყიდობის წიგნი... მოგეცით თქუენ, ჭერმეულს იოანეს[1] და შენსა ძმასა ავთანდილს და თქუენთა შვილთა გიორგის და გრიგოლს, ჩუენ, გაბრიელისშვილთა: საამ, იოანე, ომარმან, გაბრიელ, გიორგი, ნოსან... ასე რომე მოგყიდეთ გუბას მიწა არაგუზედ ჩუენი სამკვიდრო მოუდევარი...

მოწამენი: ელიოზისძე მამაგული, გეშაშვილი ესტატე, გოგაშვილი გულია, ხატელაშვილი უფლისა...

დაიწერა ქორონიკონსა რპვ, ხელითა ომფორის მოლარის გიორგისითა.


შენიშვნები:

  1. თ. ჟორდანიასთან საბუთის მიმღებია იესე ჭერმეული და მისი ძმა ავთანდილი, "კორპუსში" იოანე, იესე და მისი ძმა ავთანდილი, ხოლო პირთა ლექსიკონში იოანე და ავთანდილი. ჩვენ ვიზიარებთ ლექსიკონის წაკითხვას.

საბუთის დათარიღება[edit]

ქორონიკონი რპვ (186), ანუ 1498 წელი.

პუბლიკაცია[edit]