1493 - შეწირულების წიგნი შაჰყუბათ ბარათაშვილისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: დაკარგულია

პირები:

თ.ჟორდანია შეცდომით საბუთის ნომრად მიუთითებს რპე (185)

  • E-073/37 - გადაწერილია დაკარგული XVII ს. პირიდან

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


...ესე წიგნი... მოგახსენეთ თქუენ, ქართლის კათალიკოზსა აბრაჰამს ჩუენ, ბარათაშუილთა: შაყუბათ, იარალი, მერაბ, ლომმა... მას ჟამსა, ოდეს ჩუენი ძმა სულხან შეუნდობელი იყო და ამა სოფლით მიიცვალა.

თქუენ შენდობა უბრძანეთ... და საუპატიოდ დაგიდევით ქალაქს იაგანაშვილი დავით მისი შვილებით და დიღვამში ვენახით, რომლებიც მეფისაგან უყიდიათ სვეტიცხოვლისათვის შესაწირად.

ქრონიკონა რპა.

საბუთის დათარიღება და პერსონალია[edit]

საბუთს აქვს თარიღი ქორონიკონი რპა, ანუ 1493 წელი.

პუბლიკაცია[edit]