1473 წ. - ნასყიდობის წიგნი მამესწარა მკერვალიშვილისა გიორგი ჭარმაულისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ესე უკუნისამდე გასათავებელი წიგნი მოგეცით და მოგახსენეთ ჩუენ მკერვლისშვილთა მამესწარამან და ჩემთა შვილთა, ოქროპირამან და მირიანამან, თქუენ. ჭარმაულსა გიორგის, თქუენთა შვილთა და მომავალთა ყოველთავე.

მოგყიდე ჩუენი მკუიდრი მამული სავენახე ხერთვისი მისითა მზღურითა, ჯუარისა ვენახსა ზედა მოკიდებით და ავიღეთ თქუენგან ფასი სრული, რომლითა ჩუენი გული შესჯერდებოდა.

გიბედნიეროს ღმერთმან სიგრძესა შინა ჟამთასა. არავინ გამოჩნდეს მისი მოსარჩლე. და, თუ ვინ გამოჩნდეს, ჩვენ ვართ პასუხისა გამცემნი.

ამისი მოწამენი არიან: ჟინვანისა ციხისთავი ჟორჟოლასძე დავით, ხორხელასშვილი ნაცვალა, ბრინჯოსშვილი თევდორე, საღირასშვილი ბევროზა, სანჯასძე დარჩია, კურდღელაძე ნადირა, ყურასშვილი მამისა, ვირშელასშვილი გოგია, თევდორაშვილი ბაღნია.

დაიწერა ქრონიკონსა რნია, ხელითა ფრიად ცოდვილისა ოქროპირისათა და მოწამეცა ვარ.


მინაწერები XVII ს. ხელით:

საბუთის დათარიღება[edit]

თარიღი: ქორონიკონი რნია ანუ 1473 წელი.

პუბლიკაცია[edit]