1453 წ. ახლო - მამულის წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ფილიპე ერემაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
სიგელი Hd-1055
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი:

პირები:

  1. Hd-7339ა - პირი გადაწერილია ე. თაყაიშვილის ხელით.
  2. Qd-9667 - პირი გადაწერილია ე. თაყაიშვილის ხელით;
  3. 1461-14/212 - შემოკლებით.

საბუთის შინაარსი[edit]

ქ. ჩუენ, მეფეთა მეფემან გიორგი, ესე წყალობითა და შეწყალებისა წიგნი და სიგელი გიბოძეთ თქუენ, ერემაძესა ფილიპე მღდელსა, დავითს და გიორგის და თქუენთა შვილთა და მომავალთა ყოველთავე.

შეგიწყალეთ და გიბოძეთ ცხოვრებაშვილის მამული ხევწურილისა უკანით, თბილელაურის ხევსა წინათ. რაცა იყოს აღს--- გქონდეს სამკუიდროდ და სამამულოდ, როგორაც ჩვენგნით ნაბოძებსა ჰმართებს.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1909 - ე. თაყაიშვილი - საქართველოს სიძველენი - ტ. II - № 10[edit]

1940 - დოკუმენტები საქართველოს სოციალური ისტორიიდან - ტ. 1 - (ნ. ბერძენიშვილის რედაქციით) - გვ. 2[edit]

1965 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი II - N 46[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 24[edit]