1479-1482 წწ. - ერთგულების წიგნი გაბრიელ ალავერდელისა ნიკოლაოს კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი: Ad-1717

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: 1970 - ქართული სამართლის ძეგლები - ტომი III - N 74


ქ. ჩუენ, ქრისტეს მიერ კურთხეულმა ამბა ალავერდელმან, პატრონმან გაბრიელ, ესე წიგნი მოგახსენეთ თქუენ, ჩუენსა მაკურთხეველსა ქართლისა კათალიკოზ-პატრიაქსა, პატრონსა ნიკოლაოსსა მას ჟამსა, ოდეს ცოტა საქმეზედ გაგუიწყერ და შეუნდობლად გაგუხადე.

ამაზედა ჩუენ შემოგეხვეწენით და შენდობა გუიბოძე. აწე, დღეს და დღეის უკანით ვიყუნეთ თქუენი და თქუენისა საყდრისა ერდგულნი. და არცა-რა თქუენი წინააღმდეგობა ვქნათ და თქუენისა სიტყუის მორჩილნი ვიყოთ. ჩუენ და ჩუენი საყდარი თქუენს ხელთ ქუეშ იყოს. ამის გათავების თავსმდებად ღმერთი და სუეტი ცხოველი მოგუიხსენებია.


საბუთის დათარიღება[edit]

თ. ჟორდანია საბუთს ათარიღებს 1452 წლის ახლო ხანებით.
ი. დოლიძე საბუთს ათარიღებს ნიკოლოზ VII კათოლიკოსის ზეობით, ანუ 1562-1588 წლებით.
კორპუსში საბუთი დათარიღებულია ნიკოლაოს V კათალიკოსის ზეობის, ანუ 1479-1482 წლებით. რადგან გაბრიელ ალავერდელად მიჩნეულია დავით V კათალიკოსისათვის ასეთივე ერთგულების წიგნის მიმცემი გაბრიელ ალავერდელი. იხ. 1466-1479 წწ. - წიგნი გაბრიელ ალავერდელისა დავით კათალიკოსისადმი.

პუბლიკაცია[edit]