1466-1479 წწ. - წიგნი გაბრიელ ალავერდელისა დავით კათალიკოსისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს უთარიღოა.
თ. ჟორდანია  - 1453-1459 წწ.
ი. დოლიძე - 1562-1588 წწ
კორპუსი - 1466-1479 წწ.

საბუთის შინაარსი და პერსონალია[edit]

საბუთის რაობა: გაბრიელ ალავერდელი ერთგულების წიგნს აძლევს ქართლის კათალიკოს დავითს.

პუბლიკაცია[edit]