1443 წ. - შეწირულების წიგნი ყუარყუარესი სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: მცხეთის საბუთები № 144 (დაკარგულია).

პირი:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 365 (დაკარგულია).
  2. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 85 (დაკარგულია).

საბუთის შინაარსი[edit]

ქ... ესე მტკიცე სიგელი... მოგახსენე თქუენ... მცხეთის საყდარსა... და ქართლის კათალიკოზსა პატრიარქსა შიოს, მე, ათაბაგ ამირსპასალარისა ივანეს შვილმან ყუარყუარე. შემოგწირე და მოგახსენე ქორდვას გლეხი სამხარაძე მისითა მამულითა...

დაიწერა ქორონიკონს რლა, დეკემბერსა დამდეგსა, ხელითა ოსნასძისა იოვანესითა.

პუბლიკაცია[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.254[edit]

1443 წ. უნდა იყოს დაწერილი მცხეთის სიგელი № 144 - ნუსხა №№ ტჲე: (365) და პე (85), ქაღალდზე, მხედრული.

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 6[edit]

საბუთი ქვეყნდება თ. ჟორდანიას პუბლიკაციის მიხედვით.

შენიშვნები[edit]

საბუთს უზის თარიღი ქორონიკონი კლა, რასაც თ. ჟორდანია ასწორებს, როგორც რლა. ეს თარიღი გაზიარებულია "კორპუსშიც".

საგულისხმოა, რომ თ. ჟორდანიას 1363 წ. ქვეშ მოჰყავს რუსული ნუსხიდან (რომლის დედანიც ვერ უპოვია) შემდეგი ცნობა: "ქკნს ნა ათაბეგი ამირსპასალარი ყვარყვარე სწირავს მცხეთას სოფელს კორდოვში მახარაძეს". ცხადია, ეს ცნობა აღნიშნული სიგელის დამახინჯებული თარგმანია, ხოლო თარიღი ნა მიღებულია, როგორც ლ+კ=ნ ანუ 30+20=50.