1446-1476 წწ. - წყალობის სიგელი გიორგი მეფისა ბერინასადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
საბუთი Qd-10121
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Qd-10121.

საბუთის ტექსტი[edit]

ქ. ჩუენ, მეფეთა მეფემან გიორგი, ესე წიგნი ამისად ნიშნად გიბოძეთ შენ, ჩუენსა ერთგულსა ყმასა ბერინასა და შენთა მომავალთა ყოველთავე.

და გიბოძეთ სელებას სულასშვილისეული ვენახი მისითა ჭურითა და სამართლიანითა მზღვრითა...

და გქონდეს შენა, ჩუენსა ერთგულსა ყმასა ბერინასა და მომავალთა სახლისა შენისათა, ყოველთავე, სელებას სულასშვილისაგან ნასყიდი ვენახი ნემსაძისა ვენახისა ზედმოკიდებით მისითა ჭურითა და სამართლიანითა ყუელათა...

და ვინათგან სოფლისა ამისა უხანობისაგან სულაშვილი უნათესაოდ გარდავლინდა და ამისი აღარავინ დარჩა, და მისი მკუიდრი და მისი ნასყიდი ვენახი თქუენ გიბოძეთ და დაგიმკუიდრეთ...

გიორგი

პუბლიკაცია[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 13[edit]