1476-1511 წწ. - შეწირულების განახლების სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


...ბიწმენი, ჯუარი, ახალშენნი მათითა შესავლითა, რაცა აზნაურისშვილები არის არაგუს აქათ, მათითა მამულითა. მით წესითა, რაგუარაცა პატრონთა მეფეთა - პაპისა და მამისა ჩუენისა ჟამშინა ყოფილა და გქონებია სახასო მამული და აზნაურისშვილები. ამას გარეთ, რაცა აქათ მამული გაკლია, ისიცა მოგახსენოთ. ასრე რომე, რაცა არაგუს გაღმა მცხეთის მამულნი და სოფელნი არიან, პატრონთა ჩუენთა ძმათა მოგანებონ და არა დაგაკლონ რა.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთი თარიღდება კახეთის მეფე ალექსანდრე I-ის ზეობის წლებით 1476-1511 წწ., თუმცა საბუთში მოხსენიებულია მეფის ძმების მიერ დაკავებული სამცხეთო მამულები, რაც ჩვენი აზრით, უფრო ნაკლებად შეესაბამება კახთ მეფე ალექსანდრე I-ს.

პუბლიკაცია[edit]