1442 წ. II.3. - წყალობის წიგნი გრიგოლ მანგლელ-თბილელისა დანიელ ნექისძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: მცხეთის საბუთები № 104 (დაკარგულია).

პირი:: 1451-02/104 (შინაარსი).

საბუთის შინაარსი[edit]

ნექისძის ქორეპისკოპოსის დანიილისა და შვილთა მისთა მირიანისა და საბასადმი წყალობის წერილი ბოძებული, რომლითაც უბოძებია და გაუახლებია სამზღვრებითურთ მთაწმინდის ხევი საზღვრებით, და ეგრევე სავენახედა განუწესებია. ყოველს წელს ორ საპალნეს საზედაშედ ტკბილს სიონის სობოროს უნდა მსახურებდეს, რომელიც ხელმოწერილი არის ყოვლად სამღუდელოს გრიგოლისგან. და მოწამეთაგან ხელმოწერილ არს და ჯვრებდაუსხმელ: დიმი, იოსებ.


პუბლიკაცია[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 2[edit]