1449 წ. IX.30. - წყალობის წიგნი გიორგი მეფისა უცნობი პირისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირები:

  1. 1449-753 - პირი გადაწერილია პ. კარბელაშვილის მიერ.

საბუთის შინაარსი[edit]

ქ. მეფისა გიორგისგან, დავითიან-ბაგრატოანისა, და თანამეცხედრისა ჩვენისა პატრონისა დედოფალთა დედოფალისა ნესტანდარეჯანისა---

დაგვაჯერა ღმერთმან და ვისმინეთ აჯა და მოხსენება თქუენი და გიბოძეთ ქალაქს თქუენგან აშენებული საყდარი და სასაფლაო კათოლიკე ეკლესია მისით ხუცებით, სახლითა და ორმეოცთ ეკლესიითა. რაცა დღეის აქამდის იმას საყდრისა ყოფილა, მითურთ ყოველი, და თქუენგან ნასყიდი სახლ-კარი---

დაიწერა სიგელი ესე ქკსა რლზ, თვესა სეკდებერს .

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 16[edit]