1451 წ. III.8. - შეწირულების წიგნი ამირეჯიბ რამინ გაბელისძისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 054.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 49 (დაკარგულია).
  2. 1449-1481 - პირი გადაწერილია ს. კაკაბაძის მიერ 1913 წ. გამოცემის მიზნით;
  3. H-06/13 - პირი გადაწერილია მ. კოლუბანსკის მიერ 1848 წ.

საბუთის შინაარსი[edit]

თქუენ, თანა-მოყუას-მერაბამესა წმიდათა მღვდელთმოძღუართასა ქართლისა კათალიკოზსა და პატრიარქსა დავითს, ჩუენ, გაბელისძეთა, ამირეჯიბმან რამინ და თქუენისა საყდრისა ამილახორმან და ძმამან ჩემმა საჰამმა, შემოვსწირეთ და მოგახსენეთ კრცხილოანს ერთი გლეხი ლალასძე მისითა მამულითა უკლებლად, ერთი გლეხი ერგნეთს - ჯოხასძე ორითა ვენახითა, და ერთი ვენახი სხუავე შენი და ველი, მიწად სამისა დღისა.

მას ჟამსა, ოდეს ჩემსა ძმასა საჰამს ქავთარასძისა ასული შეერთო და მეყვისობა რამე გამოჩნდა და საჰამს გაუწყერით და ესე ორი გლეხნი: კრცხილოანს ლალასძე ერთითა ვენახითა და მისითა მამულითა სრულად და უკლებლად, და ერთი გლეხი ერგნეთს ჯოხასძე ორითა ვენახითა, და ერთი ვენახი მიწად სამისა დღისა, საჯურუმოდ და სასჯულოდ თქუენსა საყდარსა და თქუენ, მათსა მპყრობელსა, შემოგწირე და მოგახსენე...

დაიწერა წიგნი და სიგელი ესე ქკნსა რლთ, მარტსა , ხელითა ელიოზისძისა ელიოზითა.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.261[edit]

1913 - სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი II - გვ. 7-10[edit]

1967 - საურმაგ კაკაბაძე - Грузинские документы Института народов Азии - N 385[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 18[edit]