1457 წ. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა სამთავისისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია; სინოდის კანტორის სამთავისის საბუთები № 004.
პირები:

  1. 1449-1483 - გადაწერილი დედნიდან ს. კაკაბაძის მიერ.

საბუთის შინაარსი[edit]

ყოვლად წმიდაო და ყოვლად საშინელო ხატო სამთავისისაო. მეოხებითა და შუამდგომლობითა თქუენითა, მავედრებემან და მსასოებელმან თქუენმან და მინდობილმან ცვა-ფარვათა თქუენთამან, პატრონმან და ღმრთივ გუირგუინოსანმან და ღმრთივ-დამყარებულმან მეფეთ-მეფემან გიორგი და ძემან ჩუენმან ალექსანდრე, გკადრეთ და მოგახსენეთ და შემოგწირეთ მცირე ესე ოდენი შესაწირავი მამული არწევანი სამეხრეოსა და გუელფარეხას შუა მისითა მინდვრითა, წყლითა, წისქუილითა, ჭალითა, მთითა, ბარითა, ტყითა, სანადიროთა, ეკლესიითა და ყოვლითა მისითა სამართლიანითა საქმითა კიდე...

პირველად მამისა ჩუენისაგანცა შემოწირული იყო, და აწ, ჩუენცა ახლად წიგნითა ამით დაგიმტკიცეთ და შემოგწირეთ მამული არწევანი მისითა მიმდგომითა და სამართლიანითა საქმითა, უცილებლად და უკლებლად...

დაიწერა მტკიცე ესე სიგელი ქრონიკონსა რმე, ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისა ია, ხელითა ბარაქსაძისა გიორგისათა.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს უზის თარიღი: ქორონიკონი რმე (145) - 1457 წ., გიორგი მეფის მეფობის ია (11) ინდიქტიონი.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1913 - სარგის კაკაბაძე - ისტორიული საბუთები - წიგნი II - გვ.11-12[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 36[edit]