1443 წ. XI.30. - შეწირულების წიგნი ვარამ დიასამიძისა სვეტიცხოვლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: მცხეთის საბუთები № 100 (დაკარგულია).

პირი:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 75 (დაკარგულია).

საბუთის შინაარსი[edit]

ქ... ესე წიგნი... გკადრე (მცხეთას) და ქართლის კათალიკოზს შიოს... ჩუენ, დიასამიძემან ვარამ და ჩემთა შვილთა ავთანდილ და დიასამ... მას ჟამსა, ოდეს ეშმაკისა ცთუნებითა... ასეთი რამე სარჯულო საქმე წამეკიდა, რომე თქუენ გამიწყერით... და საპატიჟოდ ყუბისს ერთი გლეხი მოგახსენე მისითა მამულითა... ქართლის კათალიკოზსა. რლა, ნოემბერსა , ხელითა მცხეთის ქადაგის დიმიტრი გაგელისშვილისათა.

პუბლიკაცია[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.254-255[edit]

1443 წ. - თფილისის სიონის სიგელი, მხედრულად ნაწერი ქაღალდზე № 100 (ნუსხა მცხეთისა № ოე:).

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 5[edit]

საბუთი ქვეყნდება თ. ჟორდანიას პუბლიკაციის მიხედვით.