1460 წ. XII.30. - შეწირულობის სიგელი გიორგი მეფისა ქვათახევის მონასტრისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: Ad-601; სინოდის კანტორის ქვათახევის საბუთები № 048.

შინაარსი:

  1. 1451-03-ქვათახევის № 048

საბუთის შინაარსი[edit]

---ეთხოებოდეს და არას ჟამისა შემოსრულობისათუის არა ჩუენგან და არა მომავალთა მეფეთა და დედოფალთაგან. და არავინ გუიბრძანებია მშლელი ბრძანებულისა ჩუენისა.

და თქუენგან ყოველთა წელიწადთა მღდელთ-მოლოზანთა და მთავარდიაკონთაგან ყოველ ამაღლებასა, მთავარანგელოზობასა და პეტრე-პავლობას ჟამის წირვას და აღაპს დაგვიდებდეს. არა თქუენგან და არა შემდგომად მომავალთა თქუენთაგან არ მოგუაკლდებოდეს.

აწ, ვინცა ნახოთ ბრძანება და სიგელი ესე ჩუენი შემდგომად ჩუენსა მომავალთა და მეფეთაგან, კარისა ჩუენისა ვაზირთა, ერისთავთა ერისთავთა და მოსაქმეთა, და ხე4ლოსანთაგან მოასილთა, ასრე გაუთავეთ ბრძანება ჩუენი და ნურვინ დააკლებთ ბრძანებულსა ამას ჩუენსა, თუინიერ შეწევნისა და შემატებისაგან კიდე.

რაცა... გამოართვას მონასტერსა შიგან მყოფთა ერთსულობით ერთსა..., ანუ თქუენ და ანუ მომავალთა მუნვე მყოფთა, რაზდომინ... ჩემთა ბრალთა სანაცულოდმცა, იგი გაიკითხვის წინაშე ღმრთისა ჩუენისა იესო ქრისტეისა მას დღესა განკითხვისასა.

დაიწერა სიგელი ესე ინდიკტიონსა მეფობისა ჩუენისა მეათხუთმეტესა, რმჱ, თუესა დეკენბერსა , ხელითა კარის ჩუენისა მდივნისა...

ქ. ჩუენ გიორგისაგან მტკიცეა.

საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს უზის თარიღი: ქორონიკონი რმჱ (148) - 1460 წ., მეფობის ინდიქტიონი არ იკითხება და აღდგენილია პირობითად. ამასთან ჟორდანია აღადგენს, როგორც "მეათოთხმეტე" ინდიკტიონს, ხოლო კორპუსი როგორც "მეათხუთმეტე"-ს.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.280[edit]

2014 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 43[edit]