1434 წ. - სიგელი ალექსანდრე მეფისა სვეტიცხოვლისადმი ზედაძნელაშვილის შეწირვის თაობაზე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია, სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 341.

პირები:

შინაარსი:

საბუთის შინაარსი[edit]

...კათალიკოზისა თეოდორეს მოგახსენე ხერკისხევს ზედაძნელასშვილი მისითა მამულითა, სასახლოთა, ყანითა, ვენახითა, წყლითა, წისქუილითა, ჭალითა, სათიბითა, ტყითა, სანადიროთა, მზღვრითა, მთითა და ბარითა, სახმრითა და უხმრითა, საძებრითა და უძებრითა, მისითა სამართლიანითა, ყოვლადვე უნაკლულოდ;

მოგუიხსენებია და შემოგუიწირავს თქუენ, დიდისა და ცათა მობაძავისა დედაქალაქისა მცხეთისა საყდრისათუის და ღმრთივ-აღმართებულისა სუეტისა ცხოველისათუის და თქუენისა მპყრობელისა, ჩუენისა სულისა მოძღურისა კათალიკოზსა თეოდორესათუის ხერკისხევს ზედაძნელასშვილი ასათ მისითა მამულითა, სასახლოთა, ყანითა, ვენახითა, წყლითა, წისქუილითა, ჭალითა, სათიბითა, ტყითა, სანადიროთა, მზღვრითა, მთითა და ბარითა, სახმრითა და უხმრითა, საძებრითა და უძებრითა, მისითა სამართლიანითა, ყოვლადვე უნაკლულოდ;

და თქუენ ღმრთივ-აღმართებულო სუეტო განმაცხოველებელო და თქუენდა მოლტოლვისლთათუის წყალობა-უშურველობისა მიმნიჭებელო და ბრალთა და ტუირთმძიმეობისა დამხსნელო, ჩუენ, ყოველთა ცოდვილთა უცოდვილესისა ალექსანდრესგან შეიწირე მცირე ესე შესაწირავი...

დაიწერა ბრძანება და სიგელი ესე ჩუენი ქრონიკონსა რკბ, ინდიკდიონსა მეფობისა ჩუენისასა კა, ხელითა მესტუმრისა და კარისა მწიგნობრისა კლიმი კაკლაჩასძისათა.


საბუთის დათარიღება[edit]

საბუთს უზის თარიღი: ქორონიკონი რკბ (122) - 1434 წ., ალექსანდრე დიდის მეფობის კა (21) ინდიქტიონი.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.242[edit]

1967 - საურმაგ კაკაბაძე - Грузинские документы Института народов Азии - N 14[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 66[edit]