მცხეთის საბუთები № 341

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა სჟე: [295]

  • 1913 - სარგის კაკაბაძე - 1449-1626:
    "№ 341, თავი აკლია, 54 × 23 სანტმ.".