1595 წ. 04.30. - წიგნი დომენტი კათოლიკოზისა ვახტანგ ბატონიშვილისადმი სოფელ ქორდის შესახებ - I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის ტექსტი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ქ. ნებითა და შეწევნითა ღმრთისათა, კითხვითა და ბრძანებითა და ნებადართულობითა კეთილად-მსახურისა და ღმრთივ-დაცულისა მეფეთ-მეფისა პატრონისა სუიმონისითა და თანამეცხედრისა მათისა დედოფალთ-დედოფლისა პატრონისა ნესტანდარეჯანისითა და ძისა მათისა პატრონისა გიორგისითა, ჩუენ, ქრისტეს მიერ კურთხეულმსნ ქართლისა კათალიკოზ-პატრიარქმან დომენტი თანა მოწმობითა და ჯერ-ჩინებითა ყოველთა მცხეთისშვილთა და ეკლესიისა სავსებითა, ესე უკუნისამდე ჟამთა გასათავებელი წიგნი და სიგელი მოგახსენეთ და დაგიმტკიცეთ თქუენ, ყოვლად სანატრელისა მეფისა და მოწამისა პატრონის ლოარსაბის ძესა პატრონს ვახტანგს.

მას ჟამსა, ოდეს თქუენის ძმის, მეფის პატრონის სუიმეონისაგან მუხრანს სოფელი ყურისუბანი სამამულოდ და სამკუიდროდ მოგცემოდა. ამას წინათ კურთხეულს კათალიკოზს პატრონს ნიკოლოზს ზემო ქართლს ქორდი და რაცა სხუა მის გარშემო საყდრის მამული იყო, თქუენთვის ყურისუბანზედ გაეცვალა ამისთვის, ვითა ყურისუბანი საყდარსა უფრო ახლო ახლდა.

აწე, არცა თქუენ მოგხდომოდა კარგად და არცა სუეტმან ცხოველმან იპრიანა. აწე თწუენი ყურისუბანი თქუენვე დაგიდევით და საყდრის მამული საყდარსვე დაანებეთ. ამა სოფლებისა შეშლაზედან შენდობილი იყუენით თავად ღმრთისაგან და სუეტის ცხოვლისაგან და კუართისა საუფლოსა და მირონისა ღმერთ-მყოფელისა და პატიოსნისა და ცხოელსმყოფელისა ჯუარისათა, ჩემის ჯუარითა და ომფორითა და ჩემთა სამწყსოთა ეფისკოპოზთათა, ხსნილ იყავ და კურთხეულ აქაცა და მას საუკუნესაცა, ამინ, ამინ. კირეილეისონ, კირეილეისონ.

დაიწერა ნიშანი და სიგელი ესე ქორონიკონსა სპგ, ხელითა ფრიად ცოდვილისა ესტატესითა.

[კათალიკოზის ბეჭედი]

საბუთის დათარიღება[edit]

დომენტი კათალიკოსის მიერ ვახტანგ ბატონიშვილისათვის მამულის გაცვლილობის წიგნის რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. ჩვენი აზრით ჯერ დაიწერა მამულის გაცვლილობის წიგნი 1595 წელს, რომლის ერთ-ერთ ვარიანტს შერჩა დამტკიცების თარიღი 30 აპრილი. ამ საბუთის დამწერია ვინმე ესტატე.

ამის შემდგომ, მოგვიანებით, დომენტი კათალიკოსმა დაუფასა ბატონიშვილს ამ სოფლების აშენების ღვაწლი და გაცვლილობასთან ერთად აღაპი დაუწესა ვახტანგ ბატონიშვილს და მის მეუღლე თინათინს. ეს საბუთი უკვე დმანელი ეპისკოპოსი იოსებ სააკაძის ხელითაა დაწერილი, ალბათ 1595 წლის მაის-დეკემბერში.

პუბლიკაცია[edit]