1451-04-მცხეთის № 056

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - გვ.26 (ან 24)

მცხეთის საბუთები № 056

აღწერა საბუთისა

"წერილსა ამას აქვს თავი მოხეული და დასაწყისის სტრიქონის რაოდენიმე ლექსი ამოხეული არის. 3 სტრიქონში სახელი გიორგი არის გამართული და იმავ სტრიქონის ბოლოს თვით შეწირული მამული არის გამართული, სადაც ყოფილა ციხე ბდავი, ხოლო აწ არავითარისადმე მაცხადი, გარნა გამართული ესრეთ: ციხე ხოლო 1819 წლის შემდგარისასა შინა აღწერილ არს ნათლად ციხე ბდავი და მასთანვე გამართულ არს ლექსნი ესე: თქნი მკვიდრი მამული ციხდ. ხელჩართული არს გიორგი მეფე. მეორეს გვერდიდამ სრულებ ქაღალდი აქვს გაკრული და დასასრულის მესამე სტრიქონის ზემოთ ჩაწერილ არს მითვე მელნითა და მითვე ხელითა სახელი ესე ელიოზ."