მცხეთის საბუთები № 056

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა 1399 წ. VII.9. - სიგელი გიორგი მეფისა სვეტიცხოვლისადმი

აღწერილობა: ნუსხა იგ: [13]

  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 56, გვ.8:
    "წერილსა ამას აქვს თავი მოხეული და დასაწყისის სტრიქონის რაოდენიმე ლექსი ამოხეული არის. 3 სტრიქონში სახელი გიორგი არის გამართული და იმავ სტრიქონის ბოლოს თვით შეწირული მამული არის გამართული, სადაც ყოფილა ციხე ბდავი, ხოლო აწ არავითარისადმე მაცხადი, გარნა გამართული ესრეთ: ციხე ხოლო 1819 წლის შემდგარისასა შინა აღწერილ არს ნათლად ციხე ბდავი და მასთანვე გამართულ არს ლექსნი ესე: თქნი მკვიდრი მამული ციხდ. ხელჩართული არს გიორგი მეფე. მეორეს გვერდიდამ სრულებ ქაღალდი აქვს გაკრული და დასასრულის მესამე სტრიქონის ზემოთ ჩაწერილ არს მითვე მელნითა და მითვე ხელითა სახელი ესე ელიოზ"."