1501 წ. - წყალობის განახლების წიგნი კათალიკოსისა მახარებელ მაღალაძისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

პირები:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


---ქადაგსა მახარებელსა, ივანიასძისეული მამული და სამცხეთისშვილო წილი მითვე წესითა, რათაცა ძუელითგან ივანიასძეთადა ქადაგსა დიმიტრის ჰქონებია; და ჩოჩეთს, რაცა მისითა სასახლითა, ეკლესიითა, კოშკითა, ჭურ-მარნითა, მთითა, ბარითა, წყლითა, წისქვუილითა, ველითა, ვენახითა, სახნავითა, მინდორითა, ტყითა, სანადიროთა, ჭალითა, სათიბითა, სახმრითა და უხმრითა, საძებრითა და უძებრითა; და რაცა მთას ანუ ბარს მამულნი ჰქონებიან, მისითა მიმდგომითა სამართლიანითა, სრულებით და უკლებლად. და თუ ვისმე ამა მამულისა ნიშანი ჰქონდეს, მტკიცითა ამით სიგლითა გაგუიცუდებია...

დაიწერა წიგნი და სიგელი ესე ქორონიკონს რპთ.


კათალიკოზი.

საბუთის დათარიღება და პერსონალია[edit]

პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში 1449-1621 საბუთის გამცემია სავარაუდოდ კონსტანტინე მეფე - [ტომი III-გვ.85], კორპუსში საბუთი მიკუთვნებული აქვს ევაგრე კათალიკოსს, იმის გამო,რომ 1501 წ. Hd-2130 საბუთის მიხედვით კათალიკოზად ევაგრე უნდა ყოფილიყო. ჩვენი აზრით, მოსაზრება ამ დროს ევაგრეს კათოლიკოსობის შესახებ მცდარია [იხ. ევაგრე კათალიკოსის შესახებ] და 1501 წ. კათოლიკოსი უნდა იყოს ეფრემ I.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]