მცხეთის საბუთები № 160

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა რლთ: [139]

  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 160, გვ.26 (ან 24):
    "თავიდამ რაოდენიმე სტრიქონი აქვს მოხეული. მეორეს პირიდამ აქვს ქაღალდი გაკრული 7-ს სტრიქონამდე და დაკეცილობაზე დახსნილი სიძველისგან. 18 და 19 სტრიქონთ შუა არის ჩაწერილი მითვე ხელითა და მელნითა: ნიკოლაოზ".
  • სარგის კაკაბაძე - 1449-1651:
    "№ 160, თავი აკლია, 33 1/4 × 20 3/4, ა-მეტი".