მცხეთის საბუთები № 023

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

დედანი საბუთისა

აღწერილობა: ნუსხა ლგ: [33]

  • ფონდი 1451 - IV - გუჯართა აღწერილობის დავთარი - მცხ. საბ. № 23, გვ.3:
    "ღრამმატა ესე არს ორს გადაწებებულს ქაღალდზედ. მეცხრეს სტრიქონში არის წაშლილი ერთი ლექსი კალმით. მეორის გვერდის 29-ს სტრიქონში არის ჩაწერილი ლექსი დაკლებადა, სხვას მელნითა. გადაწებებულზედ დაწერილ სტრიქონში რაოდენთამე ასოთა თავნი გაცხოველებულ არიან. დაწერილობა ამ გადაწებებულის მეორეს ქაღალდის აზრისა არს ყოვლითურთ უთანხმო პირველის ქაღალდის ჰაზრისა. და ეგრეთვე ამ გადაწებებულის ქაღალდის დაწერილობის სტრიქონების დასაწყისი არ არის თანასწორ პირველს ქაღალდზედ დაწერილობის სტრიქონების ხაზისა, თუმცა, ჩანს, რომ სრულად არის დაწერილი ერთის მწერლისაგან ერთის მელნითა; ბეჭედი მეფისა არს დაცული მრთლად და არა ჰსჩანს ცხადად".