მცხეთის საბუთები № 354

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

დაკარგული დედანი საბუთისა

და მასზე მიწერილი საბუთებისა:

საბუთის აღწერილობა[edit]

თ. ჟორდანია: "1552 წ. - ამ წლის ახლო ხანებში დაწერილია ხუცური სიგელი მცხეთისა № 354 (ნუსხანი № № :იდ: და :იე:), უთავბოლო)". ს. კაკაბაძე: თავნაკლული, ზომა: 40 1/4 x 20 1/4. ხელი - ხუცური. განკვეთილობის ნიშანი: იშვიათად ორი ან სამი წერტილი ყოველი სიტყვის შემდეგ. ძველი სააღრიცხვო ნომერი N 354.

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები
სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - იდ (14)