მცხეთის საბუთები № 150

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

საბუთის აღწერილობა[edit]

დაკარგულია

1399-1419 წწ. - დაწერილი ქავთარ ლაკუზასძისა სვეტიცხოვლისადმი.

აღწერილობა: ნუსხა სჟთ: [299]

საბუთის აღწერა: "თავიდამ რამოდენიმე სტრიქონი დასაწყისისა მოხეულია და ცარიელი ქაღალდი აქვს გაკრული მეორის პირიდამ სამს სტრიქონამდინ. აგრეთვე გვერდის ნაპირებზე და ნაკეცზედ არის გადახსნილები სიძველისა გამო, რომელიმე მცირედ დაკერებული ანუ დაწებებული და რომელიმე დაუწებებელი და 14 სტრიქონზე არის წაშლილი რაოდენიმე მარცვალი მელნით."

საბუთის შინაარსი:"ლაკურაძის ქავთარისა და შვილთა მისთა დავით და აღბუღასაგან შეწირულობის წერილი, რომლითაც შეუწირავსთ ძაგნაკორნათა, ნარღუევთა, თავიანთი მკვიდრი მამული ვენახი პაწაწასძეული, ბრაჭელსა და კრებულის მის ვენახს გვერდით, მითა სამართლიანითა მზღვრითა. ბოლოს ხელმოუწერელ არს და უბეჭდო."