მცხეთის საბუთები № 328

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
დედანი საბუთისა

სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები

დედანი შემონახულია
Hd-1368

XVII ს. ნუსხა: ნუსხა რლზ: [137] (საურმაგ კაკაბაძესთან ნუსხა 237).

საბუთის აღწერილობა[edit]

  • 1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.247:
    "1440 წ. - მცხეთის ნუსხაში № :რლზ:, XVII საუკ. ხუცურად გადაწერილში, შეტანილია შემდეგი ფრიად საყურადღებო სიგელი, რომელსაც თავი ჰკლებია, მაგრამ შინაარსი გუჯრისა ამით არ ბნელდება".