1401 წ. XI.28. - სიგელი გიორგი მეფისა მცხეთის სახლისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი:1448-532. სინოდის კანტორის მცხეთის საბუთები № 363.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № 287 (დაკარგულია).
  2. E-240/50 - პირი გადაწერილი 1868 წ. ახლოს ბერჟეს დაკვეთით უცნობი პირის მიერ მ. ბროსესათვის.

შინაარსი:

  1. 1451-01-მცხეთის № 363

საბუთის ტექსტი[edit]

...მოკითხული ვქენით და არას ჟამშიგა სდებოდა აროდის ბზე და ქერი მცხეთისა სახლსა და არცა ჩუენ თქუენ გთხოვთ. რაგუარცა მამისა ჩუენისა საფლავთა არ ეკადრებოდა ახლისა საქმისა დადება.

აწ აღარაოდეს ეთხოებოდეს, არ ჩუენგან და არა შემდგომად ჩუენისა სხუათა მეფეთაგან არას ჟამსა შემოსრულობასა და გამოცვალებისათვის არა.

ბრძანება ნიშნად მოგვიხსენებია ქკნსა პთ, ნოემბერსა კჱ, ხელითა მწიგნობრისა მახარებლისაითა

დამტკიცებები:

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.205[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 23[edit]