1415 წ. - დაწერილი გუგუნა ხაჩიმისძისა კათალიკოს ელიოზისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
1730. თელეთელ გიორგი არუთინაშვილის ვენახის ნასყიდობის წიგნი.jpg
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის აღწერილობა[edit]

დედანი: დაკარგულია.

პირები:

  1. სინოდის კანტორის № 507 პირების კრებული - № რმ (140) (დაკარგულია).
  2. E-073/30 - პირი გადაწერილია 1848 წ. ს. ტაბიძის მიერ.

საბუთის შინაარსი[edit]

თქუენ, კათოლიკესა საყდარსა და მას შინა ღმრთივაღმართებულსა სუეტსა ცხოველსა, კუართსა საუფლოსა და მისსა მპყრობელსა ქართლისა კათალიკოზსა ელიოზს და მცხეთისშვილთა, მე, ხაჩიმისძემან გუგუნამან, გკადრეთ და შემოგწირეთ ჩემის სულის სამლოცველოდ ჩემი მკვიდრი სათივეს და კურძეულისა ბოლოსა მისითა სამართლიანითა მზღურითა. შემოგწირეთ მკვიდრად და სამამულედ, უცილობელად ყოვლისა ადამიანისაგან...

დაიწერა ქრონიკონსა რგ, ხელითა მწიგნობრისა მახარებლისათა

[ხელრთვა]:

მე, გუგუნას, ჩემითა ნებითა მიკადრებია და მომიხსენებია.

საბუთის პუბლიკაციები[edit]

1897 - თედო ჟორდანია - ქრონიკები - წ. II - გვ.223[edit]

2013 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი II - N 39[edit]